Höst­ti­der är skör­de­ti­der

Sörj in­te hög­som­ma­ren! Ta istäl­let till­fäl­let i akt att fort­sät­ta nju­ta av li­vet och al­la dess oli­ka skift­ning­ar och sä­song­er. Med en färg­stark skör­de­fest väcks hös­ten (och di­na gäs­ter) till liv.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Nu är många grön­sa­ker, fruk­ter och bär som all­ra bäst. Pas­sa på att syl­ta, pick­la, för­väl­la och fry­sa in och få en lyx­i­ga­re vin­ter. Men pas­sa även på att bju­da på och fros­sa i mat som sma­kar fan­tas­tiskt, och som är gott för bå­de kropp och själ.

En skör­des­fest

är av­slapp­nad och blir som all­ra bäst bland nä­ra vän­ner, ut­an pre­ten­tio­ner. Hös­ten är en vac­ker och ro­gi­van­de års­tid, och med li­te tur kan ni få så­pass var­ma tem­pe­ra­tu­rer att det fort­fa­ran­de går att ser­ve­ra mid­da­gen ute. Säg till gäs­ter­na att ta med sig var­ma klä­der, och bunk­ra upp med fil­tar, kud­dar och vär­me­ljus.

Om du har en ute­plats ut­an in­fra­vär­ma­re kan det va­ra en idé att in­ve­ste­ra – de be­hö­ver in­te va­ra spe­ci­ellt dy­ra, spe­ci­ellt in­te om du ser till att an­vän­da dem.

Välj gär­na tex­tili­er i oli­ka möns­ter, det ger en hem­trev­lig och om­bo­nad käns­la.

Hös­ten bju­der

på en duk­ning ge­nom att ba­ra va­ra. Håll gär­na sti­len obe­hand­lad och av­ska­lad, och ta in ele­ment från na­tu­ren. Det be­hö­ver in­te be­ty­da att du ströss­lar med löv på bor­det. För­sök tol­ka sen­som­ma­rens och hös­tens fär­ger och ut­tryck i ser­vet­ter, pors­lin, du­kar och fat.

Vitt pors­lin är en bra grund att du­ka med. Då kan du en­kelt ad­de­ra allt­i­från du­kar och ser­vet­ter till ljus­sta­kar och va­ser i oli­ka möns­ter ut­an att bor­det får ett rö­rigt och stö­kigt in­tryck.

Tänk ock­så på att en skör­des­fest bju­der på myc­ket grön­sa­ker, rör­or och frukt som i sig är myc­ket vack­ra. Låt ma­ten spe­la hu­vud­rol­len!

FOTO: LAGERHAUS

HÖSTFÄRGER. Ploc­ka upp to­ner från na­tu­ren i hös­tens Duk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.