MP krä­ver Awad Her­sis av­gång

Vi i Kista - - SIDAN 1 - So­fia White

Bä­ga­ren har run­nit över. Det tyc­ker Mil­jö­par­ti­et som nu krä­ver att Awad Her­si (MP), de­ras egen ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, av­går.

Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de

Awad Her­si har un­der en läng­re tid kri­ti­se­rats för hur han skött sitt ar­be­te. Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat att ord­fö­ran­den be­skyllts för att fry­sa ut nämnd­kol­le­gor och att han släppt fram il­la för­be­red­da ären­den.

I no­vem­ber för­ra året skrev vi att den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten gått in och stru­kit de­lar av ett tjäns­teut­lå­tan­de. När op­po­si­tio­nens Ole-Jörgen Pers­son (M) re­a­ge­ra­de på det­ta sva­ra­de Awad Her­si:

– Vi tyc­ker att det är ett okej sätt att gö­ra det på. Man kan gö­ra det på oli­ka sätt, du får an­se att vi är la­ta.

Pro­ble­men har

se­dan fort­satt. Ef­ter det se­nas­te mö­tet i stads­dels­nämn­den, när en grupp dök upp för att ge sitt stöd åt ord­fö­ran­den, val­de ock­så den eg­na ma­jo­ri­te- ten att gå emot ho­nom.

– Att Awad bju­dit in per­so­ner att hål­la hyll­nings­tal, det ger mig en fadd smak i mun­nen. Det för­står vem som helst att det in­te är okej, sa An­na Jo­na­zon (S) ef­ter mö­tet.

Men det är först nu, ef­ter att 16 an­ställ­da och ti­di­ga­re an­ställ­da vid för­valt­ning­en själ­va vitt­nat mot Her­si i tid­ning­en Mit­ti, som Mil­jö­par­ti­et sät­ter ner fo­ten.

– Jag kan be­kräf­ta att jag ta­lat med Awad un­der da­gen. Jag har fram­fört att han be­hö­ver läm­na si­na upp­drag. Han har bett att få fun­de­ra på sa­ken, sä­ger Sa­ra Pet­tigrew, in­tern grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Stads­hu­set till Spånga Tid­ning. När kan han i så fall av­gå? – Om han fat­tar det be­slu­tet kan han av­gå när som helst.

Vad är det som fått bä­ga­ren att rin­na över?

– Vi har följt frå­gan un­der en läng­re tid. De vitt­nes­mål som vi ta­git del av från för­valt­ning­en idag gör att vi in­te an­ser att han kan sit­ta kvar. Så ska in­te rol­len skö­tas.

Av­går Awad in­te själv­mant kom­mer han att pe­tas vid års­skif­tet. Vi har ut­an re­sul­tat sökt Awad Her­si för en kom­men­tar.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

STORMIGT. Awad Her­si (MP), tvåa från hö­ger, har haft en stor­mig pe­ri­od som ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.