Mins­kad ef­ter­frå­gan bakom ser­vice­hu­sets stäng­ning

Vi i Kista - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

I stäl­let för att be­ta­la tom­ma lä­gen­he­ters hy­ror, skul­le vi kun­na öka be­man­ning­en.

Om Tens­ta ser­vice­hus stängs, och 48 lä­gen­he­ter av­veck­las, tving­as äld­re män­ni­skor som bott i Tens­ta i de­cen­ni­er att flyt­ta.

De bo­en­de och de­ras an­hö­ri­ga fick kän­ne­dom om för­valt­ning­ens för­slag den 9 sep­tem­ber. När den här tid­ning­en kom­mer ut är be­slu­tet re­dan fat­tat. Den 22 sep­tem­ber ha­de stads­dels­nämn­den sitt mö­te.

Be­sluts­pro­ces­sen är in­te sär­skilt kort, sä­ger Mar­ga­re­ta Eric­son, av­del­nings­chef med an­svar för Äld­re och funk­tions­ned­sätt­ning. Den 19 ok­to­ber tas frå­gan upp i kom­mun­sty­rel­sens eko­no­mi­ut­skott.

Men är det in­te mest en for­ma­li­tet? Stads­dels­nämn­den be­slut är re­dan fat­tat då.

– Nej, nämn­den fat­tar ett in­rikt­nings­be­slut, se­dan är det kom­mun­sty­rel­sens eko-

Fas­tig­he­ten är i så då­ligt skick.

no­mi­ut­skott som fat­tar det slut­gil­ti­ga be­slu­tet. Om för­sla­get går ige­nom i stads­dels­nämn­den.

Var­ken de bo­en­de el­ler de an­hö­ri­ga ver­kar an­se att ser­vice­hu­set är otryggt. Var­i­från kom­mer de upp­gif­ter­na?

– Det har va­rit pro­blem i hu­set se­dan fle­ra år till­ba­ka, sä­ger Mar­ga­re­ta Eric­son, rap­por­ter har kom­mit fram­för allt till mig, till stör- nings­jou­ren och till po­li­sen. Vi har bytt lås i fas­tig­he­ten och har väk­ta­re som går si­na run­dor där fle­ra gång­er om dyg­net. Men om vå­ra bo­en­de kän­ner sig tryg­ga, vi­sar det att vi har lyc­kats ska­pa trygg­het. Det är ju fan­tas­tiskt i så fall.

Awad Her­si, ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd, är miss­nöjd med hur ären­det har fram­ställts. – Ser­vice­hu­set ska in­te stäng­as på grund av stök, ut­an främst för att ef­ter­frå­gan på ser­vice­hus som bo­en­de­form för äld­re dra­ma­tiskt mins­kar.

Men bå­de bo­en­de och an­hö­ri­ga vitt­nar om vän­ner som sökt lä­gen­het och fått av­slag.

– Ja, jag kan per­son­li­gen tyc­ka att äld­re ska kun­na få en lä­gen­het om de är över 80 år och kän­ner sig en­sam­ma och otryg­ga. Men lag­stift­ning­en stäl­ler krav och be­ho­vet be­döms en­ligt gäl­lan­de re­gel­verk.

Ett an­nat tungt vägan­de skäl är hu­sets stan­dard.

– Fas­tig­he­ten är i så då­ligt skick och i be­hov av om­fat­tan­de re­no­ve­ring. Den ti­di­ga­re ma­jo­ri­te­ten har miss­skött de här fas­tig­he­ter­na och so­pat pro­ble­men un­der mat­tan. Vi mås­te ta an­svar för hel­he­ten nu.

Det finns de som tror att ni kom­mer att an­vän­da lä­gen­he­ter­na till ett lön­samt flyk­ting­bo­en­de istäl­let?

– Nej det finns inga pla­ner på bo­en­de för ny­an­län­da, vi tar re­dan stort an­svar när det gäl­ler flyk­ting­mot­ta­gan­det och det är bra.

Hand­lar det in­te ba­ra om peng­ar? Ni spa­rar näs­tan 11 mil­jo­ner på det här be­slu­tet.

– Nej, men av cir­ka 200 lä­gen­he­ter för ser­vice­bo­en­de i Spånga-Tens­ta står en fjär­de­del tom­ma. Ing­et ser­vice­hus har full be­lägg­ning och istäl­let för att be­ta­la tom­ma lä­gen­he­ters hy­ror, skul­le vi kun­na öka be­man­ning­en. Vi skul­le kun­na an­vän­da de peng­ar­na till en bätt­re livs­kva­li­tet för de äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.