Väl­kom­men till UFO – Unga för­fat­ta­re i Or­tens skri­var­cir­kel

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Är du bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler har du ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta? Då har du kom­mit rätt. Var­je må­nad möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Har du även en halv­fär­dig text du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och är rik­tad för dig som är 13 år och upp­åt. Mer in­for­ma­tion el­ler vill du an­mä­la dig? Be­stäm­da plat­ser, så mai­la el­ler ring till Tal.Lewin­sky@Stock­holm.se el­ler te­le­fon­num­mer 076-1230626. Du kan ock­så frå­ga oss på bib­li­o­te­ket ef­ter mer in­for­ma­tion. Den 30/9 kl 16.30–18.30 blir det Frank Oce­an-te­ma. Mer in­fo om te­man till­kom­mer. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.