Från Kis­ta och Ös­ter­malm till Bo­sön

Ny­li­gen träf­fa­des åt­ton­de­klas­sa­re från Kis­ta och Ös­ter­malm ute på Bo­sön på Li­din­gö ge­nom Skol­träf­fen. Må­let var att mot­ver­ka för­do­mar och ut­an­för­skap.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

Det är Goodsport, en stif­tel­se som ver­kar för in­teg­ra­tion ge­nom id­rott, som står bakom träf­fen.

– Det här är ung­do­mar som van­ligt­vis in­te träf­far varand­ra. Mö­ten av det­ta slag är där­för su­per­vik­ti­ga för att mins­ka för­do­mar och klyf­tor i sam­häl­let. Att träf­fa and­ra klas­ser så här bor­de va­ra en na­tur­lig del av da­gens grund­sko­le­un­der­vis­ning, sä­ger Ste­fan Bär­lin, sam­ord­na­re på Skol­träf­fen och fö­re det­ta fot­bolls­spe­la­re på elit­ni­vå i bland an­nat Djur­går­dens IF och IFK Gö­te­borg.

Un­der en torsdag så fick ung­do­mar­na träf­fas ge­nom fö­re­läs­ning­ar, öv­ning­ar till­sam­mans och ge­men­samt id­rotts­ut­ö­van­de. Från sko­lor­nas håll ser man väl­digt po­si­tivt på Skol­träf­fen.

– Det här kan vid­ga ele­ver­nas vy, tror men­torn Mag­nus Karls­son som är men­tor på Kis­ta grund­sko­la.

På sko­lan från Ös­ter­malm ser man sam­ma möj­lig­he­ter.

– Vår för­hopp­ning är att vå­ra ele­ver ska få nya vän­ner. Det här kan ska­pa bro­ar mel­lan om­rå­den, sä­ger Su­san­ne Rid­ner, rek­tor på Carls­sons sko­la från Ös­ter­malm.

Träf­fen bör­ja­de med en fö­re­läs­ning i ut­an­för­skap, där ele­ver­na fick hö­ra en stark be­rät­tel­se från Sa­mir Sabri, som de­la­de med sig av sitt liv. Se­dan följ­de tillit­söv­ning­ar, där ele­ver­na in­te­ra­ge­rar och lär sig li­ta på varand­ra. Da­gen be­stod se­dan även av tvär­sin­ter­vju­er, kom­pis­re­do­vis­ning­ar och id­rotts­ak­ti­vi­te­ter.

De del­ta­gan­de klas­ser­na, det är fle­ra åt­ton­de­klas­sa­re un­der ett par da­gar, träf­fas vid fy­ra till­fäl­len. Utö­ver det­ta förs­ta mö­te, där Goodsport är med och dri­ver he­la träf­fen, möts klas­ser­na se­dan på två åter­träf­far i re­spek­ti­ve sko­la och se­dan sam­las de på en fjär­de och av­slu­tan­de träff till­sam­mans med and­ra klas­ser som ock­så har ge­nom­fört skol­träf­fen.

Man vet på Goodsport av er­fa­ren­het från ifjol att många av ele­ver­na för­mod­li­gen kom­mer fort­sät­ta hål­la kon­tak­ten ef­ter träf­far­na. Men än så länge kanske de är li­te bly­ga och man var li­te osä­ker om man skul­le ses igen, ef­ter att ha ba­ra träf­fats en gång. Kanske ses de mer.

– Det kanske blir det ef­ter vi har va­rit i de­ras sko­la och de va­rit här, sä­ger Lucas Kel­ler, elev på Carls­sons sko­la. Men man upp­skat­ta­de de­fi­ni­tivt da­gen. – Bra dag, man fick se skill­na­den mel­lan stads­de­lar och att de för­do­mar man even­tu­ellt kun­de tän­kas ha kun­de för­svin­na, sä­ger Sop­hie Ha­mil­ton på Carls­sons sko­la.

Det här kan ska­pa bro­ar mel­lan om­rå­den.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

HÄL­SAR. Ele­ver­na får sig en lek­tion i so­ci­a­la ko­der.

HÅL­LA IHOP. Det ska ele­ver­na från Kis­ta och Ös­ter­malm lä­ra sig att gö­ra.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

SAM­ORD­NA­RE. Ste­fan Bär­lin från Goodsport ord­nar Skol­träf­fen.

TILLIT. Det lär man sig ge­nom att fal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.