Stolt över Akro­po­lis tred­je­plats

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Akro­po­lis IF slu­ta­de trea i Di­vi­sion 1 nor­ra med näs­tan sam­ma po­äng som i fjol, det räck­te för kval till Su­pe­ret­tan.

– Jag är jät­te­nöjd. Två lag spe­la­de på en an­nan ni­vå, sä­ger trä­na­ren Gi­an­nis Tsom­bos.

In­te se­dan 2007, när svensk elit­fot­boll fick två Di­vi­sion 1-se­ri­er un­der Su­pe­ret­tan, har två lag do­mi­ne­rat den nor­ra Et­tan såsom BP och Va­salund gjort i år. 2013 fick Si­ri­us ihop 68 po­äng, vil­ket är re­kord, men ald­rig förr har två lag ta­git sig över 60 po­äng. BP tog 63 och Va­salund 60 po­äng.

– Sett till de klub­bar­nas eko­no­mi och er­fa­ren­het gör vi en jät­te­bra sä­song. Att BP skul­le va­ra ett topp­lag viss­te vi, nu fick ock­så Va­salund ihop det, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos, Akro­po­lis trä­na­re.

I fjol slu­ta­de Akro­po­lis tvåa på 47 po­äng och föll i kval till Su­pe­ret­tan mot IK Frej. I år tog Jär­va­klub­ben 46 po­äng. Det är Tsom­bos stolt över.

– Smått fan­tas­tiskt, egent­li­gen. Vi gör det trots en bro­kig för­sä­song och myck- et pro­blem un­der sä­song­en. Jag kan in­te min­nas att vi star­tat med sam­ma el­va två mat­cher i rad.

Året bör­ja­de kramp­ak­tigt med kryss mot två lag, Pi­teå och Lu­leå, som slut­li­gen lan­da­de djupt i ta­bel­len. Än­då stred Akro­po­lis länge för en andra­plats. Till sist fick man ta sig sam­man för att för­sva­ra tred­je­plat­sen. Och gjor­de det hund­ra­pro­cen­tigt via vins­ter i de tre sista mat­cher­na.

– Det kän­des vik­tigt. Jag är jät­te­nöjd. Pla­ce­ring­en är bra.

Luca Ger­bi­no Po­lo till- skrivs stor del i Akro­po­lis in­sats. Den 29-åri­ge ita­li­e­na­ren gjor­de 25 mål på 25 mat­cher och spås spe­la hög­re upp i se­ri­e­sy­ste­met näs­ta sä­song. Gi­an­nis Tsom­bos har en­bart gott att sä­ga om sin stri­ker.

– Pre­cis den värv­ning­en man all­tid drömmer om som trä­na­re. Jag har ald­rig job­bat med en mer öd­mjuk och pro­fes­sio­nell män­ni­ska. Han är ett djur in­ne i box­en, oer­hört fy­siskt stark, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos.

Jon­ny An­ders­son

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

TREA. Akro­po­lis IF slu­ta­de trea 2016 i Di­vi­sion 1 nor­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.