NO­BEL i Rin­ke­by

Vi i Kista - - NYHETER -

ALLT bör­ja­de när Na­guib Ma­h­fouz fick No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur 1988. Då gjor­de ele­ver­na, som ha­de ara­bis­ka som hem­språk, ett häf­te till ho­nom. Än­da se­dan dess har ele­ver i Rin­ke­by var­je höst haft No­bel på sche­mat. De stu­de­rar Al­fred No­bel och pri­sets histo­ria, gör stu­die­be­sök runt om i Stock­holm på plat­ser som har nå­got att be­rät­ta om No­bel, och de stu­de­rar sär­skilt pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur.

ELE­VER­NA för­be­re­der se­dan en mot­tag­ning på Rin­ke­by bib­li­o­tek, där de lä­ser dik­ter, hål­ler tal och vi­sar en ut­ställ­ning. Ef­teråt dric­ker de te till­sam­mans med pris­ta­ga­ren. Mer än 20 av No­bel­pris­ta­gar­na i lit­te­ra­tur har kom­mit ut till Rin­ke­by och per­son­li­gen träf­fat ele­ver­na. De gång­er som för­fat­tar­na in­te har kom­mit själ­va har de­ras an­hö­ri­ga, el­ler and­ra re­pre­sen­tan­ter kom­mit.

AR­BE­TET leds av för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren, lä­rar­na Ing­e­la Hen­riks­son och Ove Lars­son och Lot­ta Silfver­hi­elm, som är teck­na­re och gra­fisk form­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.