Or­tens or­ga­ni­sa­tö­rer!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kun­skap är makt. Ju mer du kan om sam­häl­let, ju mer makt har du. I Or­tens or­ga­ni­sa­tö­rer kan du som är mel­lan 13 och 25 år dis­ku­te­ra orätt­vi­sor till­sam­mans med and­ra, till ex­em­pel: på­ver­kas jag av ra­sism el­ler sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er? Sen kan ni gö­ra nå­got åt orätt­vi­sor­na ni snac­kat om, till ex­em­pel: fo­tout­ställ­ning, skri­va en dikt el­ler kon­tak­ta po­li­ti­ker. Du del­tar i en grupp som träf­fas en gång i vec­kan un­der fem vec­kor. Till­sam­mans blir ni Or­tens Or­ga­ni­sa­tö­rer som kan för­änd­ra i er ort. An­mäl dig i bib­li­o­te­ket el­ler ge­nom att mej­la Tal Lewin­sky: tal.lewin­sky@stock­holm.se. Sker i sam­ar­be­te med ABF och Räd­da bar­nen. Tid: 17.30-19.00.

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.