Inga har histo­ri­er att be­rät­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

Inga Har­nesk har bott på många oli­ka plat­ser, från Mal­mö i sö­der till Malm­ber­get i norr. Men se­dan hon kom till Hus­by 1974 så har hon stan­nat kvar.

– Många av oss som bor här trivs väl­digt bra. Folk pra­tar med varand­ra i Hus­by.

Inga föd­des i Tyskland och var äldst av tre sys­kon. Mam­ma var från Häl­sing­land och pap­pa från nor­ra Tyskland. Un­der 1930-ta­let slog den eko­no­mis­ka kri­sen hårt mot fa­mil­jen och hen­nes för­äld­rar skilj­de sig. Re­dan som sju­å­ring blev Inga läm­nad på barn­hem och skic­ka­des se­dan till en mos­ter i Stock­holm.

– Jag kän­de mig äls­kad av mi­na för­äld­rar, trots allt. Men jag läng­ta­de all­tid ef­ter dem och mi­na yng­re brö­der, som pla­ce­rats i varsitt hem i Tyskland.

Inga ha­de nio most­rar i Sve­ri­ge och som barn pend­la­de hon mel­lan dem. Som vux­en bod­de hon i Skå­ne, se­dan i Stock­holm, träf­fa­de sin man i Gäl­li­va­re och de bo­sat­te sig i Malm­ber­get. Från Norr­bot­ten flyt­ta­de hon till Ox­e­lösund och så till­ba­ka till Stock­holm igen.

Det var ma­ken, Sven-Erik, som gav hen­ne sitt ef­ter­namn och de fick tre barn till­sam­mans. Sven-Erik var gruv­ar­be­ta­re från bör­jan, men ar­be­ta­de se­der­me­ra som för­val­ta­re in­om Svens­ka Bo­stä­der. När Hus­by bygg­des fö­reslog han att fa­mil­jen skul­le flyt­ta dit.

– När vi var där och tit­ta­de på en lä­gen­het, såg jag en kvin­na gå med en tvätt­korg över går­den. Det fanns en tvätt­stu­ga som även var öp­pen på sön­da­gar. Då tänk­te jag, ja, hit vill jag flyt­ta.

Inga ha­de pre­cis läst in stu­den­ten på Her­mods och fick jobb på den nya sko­lan i Hus­by. I 18 år ar­be­ta­de hon på sko­lans ex­pe­di­tion. De all­ra fles­ta som vux­it upp i Hus­by har träf­fat hen­ne.

– Här blev vi kvar. Jag ha­de ar­be­tet ba­ra någ­ra mi­nu­ter hem­i­från, och yngs­ta so­nen ha­de nä­ra till sko­lan. Hus­by blev mitt hem, min fa­milj.

I som­ras träf­fa­de jag Inga Har­nesk förs­ta gång­en. Hon del­tog då i pro­jek­tet ”Stic­ka för Hus­by”. Vec­kan där­på var Inga var med på Hus­by­fes­ti­va­len, och vi träf­fa­des näs­ta gång på Woo-Bock Le­es ver­nis­sage i Hus­by Konst­hall. ”Vi kän­ner varand­ra se­dan 40 år.” Och na­tur­ligt­vis var hon med på mö­tet när hy­res­gäs­ter­na i Hus­by or­ga­ni­se­ra­de sig. Hon bor själv i en av D. Car­ne­gi­es lä­gen­he­ter. Det var för­res­ten i Ing­as kök, på Nord­kaps­ga­tan, som Nor­ra Jär­va stads­dels­råd dis­ku­te­ra­de stad­gar och rikt­lin­jer in­nan nät­ver­ket bil­da­des en gång.

– Ja, vi ha­de in­te råd att hy­ra nå­gon lo­kal, så då satt vi hem­ma hos mig istäl­let.

Hon sjung­er i pen­sio­närs­för­e­ning­ens kör PROto­ner­na och är ak­tiv i oli­ka för­e­ning­ar. Säg nå­got hon in­te gör.

Inga har all­tid tyckt om att skri­va. Med jäm­na mel­lan­rum kom­mer hon hä­dan­ef­ter att bi­dra med krö­ni­kor - en bland­ning av min­nen och ak­tu­el­la be­trak­tel­ser från Hus­by med om­nejd.

– När jag blev pen­sio­när bör­ja­de jag skri­va. Jag har all­tid haft lätt för det. Och det är ro­ligt om mi­na histo­ri­er kom­mer till an­vänd­ning.

Kerstin Gustafs­son

Inga Har­nesk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.