Sta­dens ut­veck­ling dis­ku­te­ras

Vi i Kista - - NYHETER -

Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert in­vig­de sam­rå­det om Stock­holms nya över­sikts­plan i tors­dags den 10 no­vem­ber i Tens­ta. Över­sikts­pla­nen är som en kar­ta över hur vår stad kom­mer att bli. Nu­va­ran­de över­sikts­plan ska upp­da­te­ras och där­för pre­sen­te­ras nu en ny plan.

Sta­dens lång­sik­ti­ga mål är 140 000 nya bo­stä­der mel­lan åren 2010 och 2030. Dess­utom be­hövs nya för­sko­le­plat­ser, sko­lor, bib­li­o­tek, par­ker, id­rotts­plat­ser och kol­lek­tiv­tra­fik. Al­la kan läm­na syn­punk­ter och för­slag på web­ben, men dess­utom kom­mer för­sla­get dis­ku­te­ras lo­kalt över he­la Stock­holm.

Nu i hel­gen, den 12-13 no­vem­ber, finns möj­lig­het till dis­kus­sion i Kis­ta gal­le­ria, kloc­kan 11-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.