Tenstakö­ren upp­träd­de för på­ven

Tens­ta Go­spel Cho­ir ha­de ett väl­digt spe­ci­ellt upp­trä­dan­de i Mal­mö are­na ny­li­gen. Man sjöng näm­li­gen un­der påvens Sve­rige­be­sök.

Vi i Kista - - REPORTAGE - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se

– Jag är ka­to­lik själv, så det var väl­digt stort att han för­mod­li­gen hör­de oss, sä­ger kör­med­lem­men Mar­ce­la So­to Gon­za­lez.

Lut­hers­ka världs­sam­fun­det stod bakom eve­ne­mang­et där allt­så på­ven och Tens­ta Go­spel Cho­ir var två av del­ta­gar­na.

– Han stod back­stage, han kom ut pre­cis ef­ter att vi kört klart, sä­ger Mar­ce­la.

Påvens när­va­ro var onek­li­gen nå­got all­de­les spe­ci­ellt för Mar­ce­la. Vän­ner be­skrev för Mar­ce­la att det var ett otro­ligt fram­trä­dan­de av kö­ren och att det syn­tes att de ha­de kul.

– Ener­gin smit­ta­de av sig på publi­ken, me­nar Mar­ce­la.

Mar­ce­la gil­lar verk­li­gen den nu­va­ran­de på­ven och näm­ner fle­ra in­sat­ser som han gjort un­der sin tid vid äm­be­tet. En ex­tra sak gör det na­tur­ligt­vis ex­tra lätt att gil­la ho­nom. – Han är från Ar­gen­ti­na, jag är från Chi­le. Det är grann­län­der.

Kö­ren hann med två lå­tar. Fram­trä­dan­det var ett gen­rep in­för kon­ser­ter­na i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö un­der no­vem­ber.

KÖ­REN. Tens­ta Go­spel Cho­ir upp­träd­de i påvens när­va­ro.

KA­TO­LIK. Där­för var det ex­tra stort för Mar­ce­la So­to Gon­za­lez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.