Från kri­gets Sy­ri­en till kafé­et i Akal­la by

I kafé­et i Akal­la by arbetar Bay­an As­fa­ri. Hon gör räk­smör­gå­sar och ägg- och an­sjo­vis­mac­kor till gäs­ter­na, el­ler varm mat till dem som vill ha det. Bay­an har gjort en lång re­sa in­nan hon ham­na­de i lug­net i Akal­la.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Bay­an As­fa­ri kom med si­na två flic­kor till Sve­ri­ge hös­ten 2015. Det var när kri­get i Sy­ri­en var som mest in­ten­sivt och tu­sen och åter tu­sen tving­a­des i ex­il.

– Vi ha­de åkt i en gum­mi­båt, som al­la and­ra, över till Tur­ki­et, se­dan till My­tili­ni, Aten och vi­da­re upp ge­nom Eu­ro­pa.

För att till slut ham­na i Akal­la by.

– Son­ja öpp­na­de går­den för mas­sor med flyk­ting­ar.

Son­ja är Son­ja Dousa, den som an­sva­rar för verk­sam­he­ten i Akal­la by. Hon fick frå­gan om hon kun­de hjäl­pa till, Stock­holms cen­tral var full av ny­an­län­da flyk­ting­ar. Hon sva­ra­de ja och re­dan förs­ta kväl­len ha­de hon lyc­kats sam­la ihop madras­ser till sto­ra sa­len.

– Hon såg att jag var en­sam med mi­na två flic­kor, sä­ger Bay­an, och tog med sig oss hem till sig. Vi skul­le an­nars ha ham­nat i Ki­ru­na.

Akal­la by blev ett tran­sit­bo­en­de för flyk­ting­ar un­der två må­na­der. Och Bay­an bod­de med si­na dött­rar i ett år hos fa­mil­jen Dousa. Nu bor hon i egen lä­gen­het och arbetar i kafé­et i Akal­la by.

Bay­an As­fa­ri kom­mer från sta­den Id­lib, där stri­der­na fort­fa­ran­de på­går.

– Mitt liv i Sy­ri­en var per­fekt på ett sätt och en ka­ta­strof på ett an­nat sätt.

Hen­nes fa­milj var för­mögen, men myc­ket kon­ser­va­tiv. Bay­an upp­lev­de att li­vet var be­grän­sat, som kvin­na fick hon in­te be­stäm­ma själv.

– Min pappa är så snäll och han äls­kar mig. Men han gif­te än­då bort mig och äk­ten­ska­pet var en ka­ta­strof.

– Jag sak­nar mi­na för­äld­rar, men när vi skilj­des åt sa de ”nu får du gö­ra som du vill”. Jag är här för mi­na dött­rars skull. Här ska de växa upp och gö­ra vad de vill.

I Sy­ri­en stu­de­ra­de Bay­an ju­ri­dik och här i Sve­ri­ge stu­de­rar hon svens­ka och vän­tar på svenskt med­bor­gar­skap. – Jag vill bli po­lis, sä­ger hon, men jag mås­te lä­sa klart allt som krävs först. Kerstin Gustafs­son

Jag tyc­ker Stock­holm är stres­sigt. Jag skul­le vil­ja flyt­ta, men mi­na dött­rar vill ald­rig flyt­ta här­i­från.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

LUGNT. Bay­an As­fa­ri trivs i lug­net i Akal­la.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

FIK. Bay­an As­fa­ri arbetar i sto­ra kafé­et i Akal­la by. Hon flyd­de med si­na dött­rar från kri­gets Sy­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.