Victo­ria Kawe­sa (Fi)ck in­le­da vec­kan

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson Jo­nas Carls­son

För­ra året var Gustav Fri­do­lin (MP) den en­da par­ti­le­da­ren som kom till po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va. I år var upp­slut­ning­en bätt­re när al­la par­ti­le­dar­na, för­u­tom för­äld­ra­le­di­ga Eb­ba Busch Thor (KD), val­de att kom­ma.

Förs­ta da­gen på po­li­ti­ker­vec­kan var te­mat Kvin­nor i förorten och in­led­des av Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv.

Victo­ria Kawe­sa, den en­da par­ti­le­da­ren som är upp­vux­en i Tensta och Husby, in­led­de med att hyl­la or­ten:

–He­la värl­den finns här. Så myc­ket kärlek och så myc­ket hopp.

Da­gen där­på var det Li- be­ra­ler­na och Jan Björ­klunds tur, te­mat för da­gen var Brotts­före­byg­gan­de och trygg­hets­ska­pan­de. Björ­klund de­kla­re­ra­de i sitt tal att han ald­rig kom­mer att ”med­ver­ka till att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na får makt i vårt land”.

Mån­da­gen var Mil­jö­par­ti­ets dag och ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin ta­la­de om ut­bild­ning och sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den.

– Det ska in­te spe­la nå­gon roll vil­ken fa­milj jag är född i, vil­ken sko­la jag går i el­ler vil­ken kom­mun jag bor i. Man har rätt till kun­skap, er­fa­ren­het och nät­verk i ar­bets­li­vet, sa­de han.

An­na Kin­berg Bat­ra ta­la­de på tis­da­gen, te­mat var tu­del-

ning­en på ar­bets­mark­na­den, men hen­nes tal kom att hand­la mer om jäm­ställd­het.

– Al­la som le­ver i Sve­ri­ge mås­te rät­ta sig ef­ter nor­mer och vär­de­ring­ar som gäl­ler här. För i Sve­ri­ge rå­der jäm­ställd­het. Punkt.

MÖ­TEN. En grupp kvin­nor från Jär­va sam­las vid Kista folk­hög­sko­las tält. De kän­ner sig in­te re­pre­sen­te­ra­de re­pre­sen­te­ra­de un­der po­li­ti­ker­vec­kan.

INI­TI­A­TIV. Ah­med Ab­di­rah­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.