M krä­ver kart­lägg­ning av våld

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

An­ta­let nya ären­den till re­la­tions­våldstea­met i Rin­ke­byKis­ta, har un­der förs­ta kvar­ta­let ökat, från 11 ären­den år 2016 till 38 ären­den år 2017.

Det har även skett en ök­ning av an­ta­let kon­tak­ter som tas med per­so­ner, främst yng­re kvin­nor, som ut­sätts för he­ders­re­la­te­rad pro­ble­ma­tik.

– Vi mås­te re­da ut or­sa­ker­na och om­fatt­ning­en, sä­ger Ben­ja­min Dousa (M) vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kista stads­dels­nämnd. Ökad an­mäl­nings­be­nä­gen­het kan va­ra en för­kla­ring, men det kan också hand­la om fler som le­ver i en pres­sad livs­si­tu­a­tion.

Mo­de­ra­ter­na krä­ver att ök­ning­en av in­kom­na ären­den kart­läggs om­gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.