För­äld­rar­na vill dri­va fi­ket i Ung­do­mens hus

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson

– De stäng­de Ung­do­mens hus utan att vi ha­de fått ve­ta varför, där­för vil­le vi träf­fa de an­sva­ri­ga. Ab­di­ma­lek Os­man är en av de svensk-so­ma­lis­ka för­äld­rar i Rin­ke­by som nu or­ga­ni­se­rar sig.

Det var i slu­tet av maj som för­äld­rar­na i Rin­ke­by sam­la­des i parkle­ken Rin­ken för att träf­fa avdelningschef Ste­fan Lind­ström och en­hets­chef Sus­sie Jo­hans­son.

– Vi vil­le ve­ta vad som hän­der, sä­ger Ab­di­ma­lek Os­man. Till vå­ra barn ha­de de sagt att Ung­do­mens hus stäng­des ef­tersom en plays­ta­tion ha­de stu­lits. Men i tid­ning­en läs­te vi att or­sa­ken var att det fö­re­kom drog­för­sälj­ning. Varför har vi in­te fått ve­ta någon­ting?

Många oro­li­ga för­äld­rar kom till mö­tet. En ar­bets­grupp bil­da­des och ett för­äld­raråd val­des. Ab­di­ma­lek Os­man ut­sågs till en ta­les­per­son. På na­tio­nal­da­gen sam­la­des för­äld­rar­na igen på Rin­ke­by ungdomsgård för att dis­ku­te­ra och for­mu­le­ra si­na krav.

– Vi har syn­punk­ter på öp­pet­ti­der­na och vi vill in­te att Ung­do­mens hus ska flyt­ta till nya lo­ka­ler. Nej, vi vill ha verk­sam­he­ten sam­lad här.

Vi för­äld­rar vill ha mer in­syn och är be­red­da att ta mer an­svar.

Ab­di­ma­lek Os­man har själv barn, som går bå­de på Rin­ke­by ungdomsgård och på Ung­do­mens hus.

– Vi för­äld­rar vill ha mer in­syn i verk­sam­he­ten och är be­red­da att ta mer an­svar. Vi tyc­ker också att sa­m­ar­be­tet med po­li­sen mås­te ut­veck­las.

Med i ar­bets­grup­pen finns också re­pre­sen­tan­ter för mam­mor­na som natt­vand­rar i stads­de­len, från för­e­ning­en so­ma­lisk-svens­ka mam­mor i Rin­ke­by, SSMR.

– Vi har också haft mö­te med che­fer­na och per­so­na­len på Ung­do­mens hus, sä- ger Iman El­mi, som sit­ter med i ar­bets­grup­pen. Vi vil­le ve­ta hur de ar­be­tar och sam­ti­digt be­rät­ta vad vi gör. Mö­tet var ett sätt att lä­ra kän­na varand­ra. Vi vill bli en länk mel­lan myn­dig­he­ter­na och de so­ma­lis­ka för­äld­rar­na i om­rå­det.

Ett för­slag från ar­bets­grup­pen är att en ka­fe­te­ria öpp­nas i bot­ten­vå­ning­en på Ung­do­mens hus och för­äld­rar­na ska dri­va verk­sam­he­ten.

– Det kan vi gö­ra med fri­vil­li­ga kraf­ter, el­ler hur vi nu kan lö­sa det, sä­ger Ab­di­ma­lek Os­man. Vi ska dis­ku­te­ra och ar­be­ta fram en rad för­slag.

På ons­dags­kväl­len kom­mer för­äld­rar­na att ha ett mö­te med de an­sva­ri­ga che­fer­na igen. I vän­tan på för­äld­rar­nas syn­punk­ter har in­te Ung­do­mens hus öpp­nat än­nu, men den mobila verk­sam­he­ten ut­om­hus på­går som pla­ne­rat.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

RIN­KE­BY. För­äld­rar­na i Rin­ke­by or­ga­ni­se­rar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.