Kista gård blir re­stau­rang och kafé

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Fri­da Gun­ner Broo­ke 070-78 78 708 fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se

Tu­rer­na kring Kista gård har va­rit många, men nu ver­kar fram­ti­den säk­rad. Lo­ka­ler­na ska säl­jas och om­vand­las till kafé, re­stau­rang samt event-och kon­fe­rens­an­lägg­ning.

Re­dan 2009 tog Stock­holm stad be­slut om att Kista gård skul­le bli till en at­trak­tiv mö­tes­plats med kafé och re­stau­rang, även en bou­le­ba­na och bar har dis­ku­te­rats. Där­ef­ter har in­te myc­ket hänt, går­den har stått igen­bom­mad me­dan po­li­ti­ker­na dis­ku­te­rat dess öde.

2016 tog fram­tids­pla­ner­na för går­den en ny rikt­ning när det bör­ja­de pra­tas om att even­tu­ellt ri­va bygg­na­der­na i stället för att rus­ta dem. Men nu ver­kar de­lar av den ur­sprung­li­ga pla­nen bli av till slut. Den 20 ju­ni vän­tas fas­tig­hets­nämn­den fat­ta be­slut om att Kista gård ska säl­jas och re­no­ve­ras för att se­dan öpp­nas på nytt som re­stau­rang och kafé.

– Nu har vi lyc­kats att hit­ta en myc­ket bra lösning för sta­den, kö­pa­ren och framför allt stock­hol­mar­na som får en ny och spän­nan­de re­stau­rang i uni­ka hi­sto­ris­ka lo­ka­ler. Vi kom­mer nu kun­na be­va­ra och ut­veck­la en upp­skat­tad och kul­tur­hi­sto­risk miljö som kom­mer bli publik och öp­pen för al­la, sä­ger Jan Va­le­skog (S), fas­tig­hets­nämn­dens ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de.

Kö­pa­ren, CV start 252 AB, som ge­nom­går ett namn­byte, har som syf­te att den sam­la­de gårds­be­byg­gel­sen ska bli en at­trak­tiv och unik mö­tes­plats. Om­rå­det kom­mer att fort­sät­ta va­ra publikt och det kul­tur­hi­sto­ris­ka be­va­ran­de­vär­det, den äld­re bond­gårds­mil­jön och jord­brukskul­tu­ren kom­mer en­ligt Stock­holm stad att be­va­ras.

Än är det in­te be­stämt när den nya re­stau­rang­en kom­mer att öpp­na ef­tersom lo­ka­ler­na be­hö­ver re­no­ve­ras och an­pas­sas till den nya verk­sam­he­ten.

Kö­peskil­ling­en för fas­tig­he­ten upp­går till 18 600 000 kro­nor.

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM/ARKIV

KAFÈ. Kista gård vän­tas nu säl­jas för att re­no­ve­ras och öpp­nas på nytt som re­stau­rang och kafé.

KISTA GÅRD. Ma­ga­sin och ar­betar­bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.