17–20 JU­NI

Vi i Rinkeby - - KULTUR -

Wel­come Re­fu­gee Days på Kista bib­li­o­tek I sam­band med World Re­fu­gee Day den 20 ju­ni bju­der Kista bib­li­o­tek in till fy­ra da­gars pro­gram om flykt och mi­gra­tion, Wel­come Re­fu­gee Days den 17–20 ju­ni. Pro­gram­met in­ne­hål­ler works­hops, för­fat­tar­sam­tal, se­mi­na­ri­er, po­e­si, ma­ker­spa­ce, film­vis­ning­ar, med me­ra. Un­der des­sa da­gar kom­mer Lib­ra­ri­es wit­hout bor­ders va­ra på plats i bib­li­o­te­ket med Ide­as­box, ett mo­bilt mul­ti­me­di­a­kit för flyk­ting­ar- och ut­sat­ta be­folk­nings­grup­per. Kl 10.00– 21.00. Ur pro­gram­met: Ut­ställ­ning­en På väg – en­sam­kom­man­de ung­do­mar Po­e­ter i Ex­il – in­ter­ak­tivt app­dra­ma. Bar­nens film­klubb vi­sar ”I Am Ele­ven”. Bil­der­böc­ker utan text loc­kar till prat – fö­re­läs­ning och sam­tal med Cay Cor­ne­li­us­son. Att mö­ta barn i kris – fö­re­läs­ning med barnpsy­kol­gen Jan­nes Gru­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.