Yo­nis ska bli skyt­te­kung i fem­man

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny Andersson

Vis­sa spe­la­re har det och Yo­nis Egag är en av dem. Får So­ma­lia Uni­ted ord­ning på det de­fen­si­va spe­let kan 29-åring­en på egen hand skju­ta upp Rin­ke­by­la­get i di­vi­sion 4.

So­ma­lia Uni­ted är ny­kom­ling­ar i di­vi­sion 5 nor­ra. Hit­tills döl­jer la­get oru­ti­nen bra. Enormt bra i ett av­se­en­de – la­get öser in mål.

Framför allt är det en spe­la­re som hit­tar nä­tet of­ta­re än and­ra. Yo­nis Egag har gjort hälf­ten av So­ma­lia Uni­teds mål, 18 av 35.

” Vi vin­ner med 3–1 och jag gör ett mål.” Så tip­pa­de Yo­nis Egag ut­gång­en av för­ra hel­gens Jär­va­der­by mot se­ri­e­le­dan­de Husby FF.

Han ha­de två fel – mat­chen slu­ta­de 3–3 och han gjor­de två mål.

Yo­nis re­du­ce­ra­de till 2–3 och kvit­te­ra­de där­ef­ter från straff­punk­ten, må­len var hans 17:e och 18:e på tio mat­cher. Och då har han än­då in­te fått igång hu­vud­spe­let som va­rit hans va­pen i straff­om­rå­det un­der flera år.

När han sum­me­rar der­byt ger han Husby förs­ta halv­lek.

– Det var spe­ci­ellt att mö­ta Ar­min Iran­pak. Vi har spe­lat ihop på topp i Sund­by­berg och nu gjor­de vi bå­da två mål.

I and­ra ”var det ett lag på plan”, en­ligt Yo­nis.

– Vi pres­sa­de och ös­te på. Sett till förs­ta halv­lek ska vi

Jag ser det som ett miss­lyc­kan­de var­je gång jag in­te gjort mål.

än­då va­ra nöj­da med en po­äng.

– Jag ser det som ett miss­lyc­kan­de var­je gång jag in­te gjort mål, fort­sät­ter Yo­nis. Jag är hård mot mig själv och an­ser in­te att jag bi­dra- git om jag in­te gjort mål.

Yo­nis Egag har so­ma­liskt ur­sprung, men gör förs­ta sä­song­en i So­ma­lia Uni­ted. På fot­bolls­pla­nen är han mest hyl­lad som målspru­ta i Sund­by­bergs IK. Dock är han även känd som ska­de­be­nä­gen spe­la­re. Till i år kän­de han sig tvung­en att kli­va ner ett par di­vi­sio­ner, på grund av stän­di­ga pro­blem med ljums­kar­na. I fjol blev det ba­ra fem se­ri­e­mat­cher med SIK i di­vi­sion 2.

– Ty­värr. De hål­ler in­te, jag har in­te kun­nat trä­na or­dent­ligt på någ­ra år, sä­ger han och pe­kar ner mot ljums­kar­na.

I Sund­by­bergs IK sörj­de man när han i hös­tas tac­ka- de för sig, han var en upp­skat­tad pro­fil och klub­bens främs­te mål­gö­ra­re i mo­dern tid. Bland an­nat vann han 2014 skyt­te­li­gan i di­vi­sion 3. Un­der sju sä­song­er gjor­de han 86 mål på 112 mat­cher och bi­drog till att SIK avan­ce­ra­de från di­vi­sion 4 till di­vi­sion 2.

– För ett par år se­dan, 2014, var jag nä­ra ett kon­trakt med Dal­kurd. De val­de en an­nan när jag var lite tvek­sam be­ro­en­de på mi­na stu­di­er.

Hur ska då So­ma­lia Uni­ted klara sig i di­vi­sion 5? La­get lig­ger trea ef­ter Vigg­by­holm och Husby.

– Får vi till det bak­åt är jag över­ty­gad om att vi slåss om se­rie­se­gern. Husby är star­ka, Vigg­by­holms tyc­ker jag att vi ska slå och va­ra fö­re.

Till sist blir det än tyd­li­ga­re att Yo­nis Egag gil­lar att sät­ta press på sig själv. Han vill och ska gö­ra minst 30 mål om han får va­ra ska­de­fri, an­nars blir han miss­nöjd.

– En spe­la­re i ” Vig­gan” har gjort tio el­ler el­va mål. Han ska ab­so­lut in­te ta sig för­bi mig i skyt­te­li­gan, sä­ger Yo­nis Egag, som ska lad­da in­för hös­ten med en ef­ter­läng­tad re­sa.

– Jag och min fru ska till Du­bai, det ser jag fram emot.

Se­dan ska han hem och gö­ra mål.

FOTO:JON­NY ANDERSSON

SKYT­TE­KUNG. Yo­nis Egag har en en do­ku­men­te­rad för­må­ga att hit­ta nä­tet. Med 18 mål har han gjort hälf­ten av So­ma­lia Uni­teds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.