Ex­a­men för Lug­na Ga­tan Hus­bys nya ju­ni­o­rer

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafs­son

När värs­ta gril­lo­set lagt sig på Frys­hu­sets skol­gård var det dags att de­la ut di­plo­men till Lug­na Ga­tan Hus­bys nya ju­ni­o­rer.

– Ni har va­rit jät­te­duk­ti­ga, sa­de Hus­se­in Re­za, ar­bets­le­da­re i Lug­na Ga­tan Hus­by. Vi kom­mer till­sam­mans gö­ra Hus­by till ett lug­na­re om­rå­de.

– Det har va­rit en jät­te­bra ut­bild­ning, sä­ger Oli­via Ström, 18, som bor i Hjuls­ta och stu­de­rar på Frys­hu­set gym­na­si­um. Vi har lärt oss mas­sor.

Se­dan mars har drygt 15 ung­do­mar ut­bil­dat sig till ju­ni­o­rer i Lug­na Ga­tans verk­sam­het. Var­je vec­ka har de haft lek­tio­ner i etik och mo­ral, lag och rätt, jäm­ställd­het, kon­flikt­han­te­ring och sam­ar­be­te.

– Mi­na kill­kom­pi­sar har va­rit med i Lug­na Ga­tan länge och när det blev en ny ut­bild­ning an­mäl­de jag mig, sä­ger Ya­ma Sec­ka, 20, från Rin­ke­by. Det har va­rit lä­ro­rikt och jät­te­kul.

”Det har va­rit en jät­te­bra ut­bild­ning.”

Ef­ter ex­a­men kom­mer ju­ni­o­rer­na har fort­satt kon­takt med Frys­hu­set i Hus­bys öv­ri­ga verk­sam­he­ter och träf­fas re­gel­bun­det. De kom­mer natt­vand­ra un­der hel­ger­na och även få and­ra upp­drag vid event och ar­range­mang. Dess­utom bjuds de in till fler ut­bild­ning­ar och fö­re­läs­ning­ar.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

KRAM. Ya­ma Sec­ka fick sitt di­plom ef­ter av­slu­tad ut­bild­ning till Lug­na Ga­tan Hus­bys ju­ni­o­rer.

AK­TIV. Oli­via Ström är en av Lug­na Ga­tan Hus­bys nya ju­ni­o­rer. Hon stu­de­rar på Frys­hu­sets gym­na­si­um och sä­ger att den sko­lan har ”räd­dat” hen­ne.

FEST. Grill­fest på skol­går­den i sam­band med di­plomut­del­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.