Lin­ba­nan tar oss in i fram­ti­den

Ef­tersom Sol­len­tu­na till ytan är en li­ten kom­mun men med om­rå­den som möj­lig­gör till­växt är lin­ba­nan ett bra färd­me­del. Den tar be­grän­sat ut­rym­me i an­språk, är mil­jö­vän­lig, sä­ker, har möj­lig­het till många av­gång­ar och är med rätt pla­ce­ring ett spän­nan­de in

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Bygg­her­rar­na i Vä­sjön: Glom­men-Lind­berg, Lind­bäcks, Riks­byg­gen, Ser­ne­ke, SMÅA och SSM

Ut­veck­ling­en av om­rå­det kring Vä­sjön ska­par bå­de en­ga­ge­mang och fun­de­ring­ar, vil­ket är van­ligt när för­änd­ring­ar sker i den eg­na kom­mu­nen. Det är av­gö­ran­de att in­fra­struk­tur och so­ci­al ser­vice fun­ge­rar för al­la bo­en­de. Vi väl­kom­nar en kon­struk­tiv dis­kus­sion om de pla­ne­ra­de lös­ning­ar­na och är tack­sam­ma över med­bor­gar­nas en­ga­ge­ge­mang i frå­gan. Den pla­ne­ra­de lin­ba­nan är ett ex­em­pel på vad som har dis­ku­te­rats. Att hit­ta smar­ta, kost­nads­ef­fek­ti­va och lång­sik­tigt håll­ba­ra lös­ning­ar krä­ver nytän­kan­de och kre­a­ti­vi­tet. Att an­vän­da sig av lin­ba­na som en del av den kol­lek­ti­va tra­fi­ken är in­te unikt. Vi föl­jer stä­der som New York, Lon­don, Rio de Ja­nei­ro, An­ka­ra, Kob­lenz, La Paz och Ca­racas.

Ef­tersom Sol­len­tu­na till ytan är en li­ten kom­mun men med om­rå­den som möj­lig­gör till­växt är lin­ba­nan ett bra färd­me­del. Den tar be­grän­sat ut- rym­me i an­språk, är mil­jö­vän­lig, sä­ker, har möj­lig­het till många av­gång­ar och är med rätt pla­ce­ring ett spän­nan­de in­slag i mil­jön.

Gi­vet­vis finns det and­ra al­ter­na­tiv. Bus­sar som drivs av el är mil­jö­vän­li­ga. Dä­re­mot bi­drar de till mer tra­fik och träng­re ga­tor vil­ket är vik­tigt att und­vi­ka i Sol­len­tu­na. Lin­ba­nan är ett al­ter­na­tiv som hjäl­per kom­mu­nen att be­fäs­ta den över­gri­pan­de vi­sio­nen sam­ti­digt som den bi­drar till ett ökat vär­de för al­la bo­en­de.

Vi ser fram mot den fort­sat­ta dis­kus­sio­nen om hur den pla­ne­ra­de lin­ba­nan kan va­ra en del i att gö­ra Vä­sjön at­trak­tivt och sam­ti­digt bi­dra till Sol­len­tu­nas vi­sion om att va­ra en av de mest at­trak­ti­va kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge.

ILLUSTRATION: DINELLJOHANSSON

VI­SION. En fö­re­ställ­ning om hur det kan se ut vid Eds­bergs sport­fält i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.