Blås­test i al­la ham­nar

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Au­to­ma­tis­ka al­ko­hol­test, så kal­la­de al­ko­bom­mar, har tes­tats i svens­ka ham­nar un­der de se­nas­te åren. Nu med­de­lar re­ge­ring­en att 78 mil­jo­ner kro­nor sat­sas un­der tre år för att in­fö­ra fas­ta och flytt­ba­ra an­lägg­ning­ar med al­ko­bom­mar.

– Det kom­mer att va­ra en vik­tig in­sats för att se till att vi in­te får in al­ko­holpå­ver­ka­de fö­ra­re i sto­ra for­don, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S).

Am­bi­tio­nen är att al­ko­bom­mar ska sät­tas upp i al­la fär­je­ham­nar.

– Tre till fem ham­nar som det ti­di­ga­re har ta­lats om räc­ker in­te, utan sig­nal­vär­det mås­te va­ra att här ska al­ko­bom­mar fin­nas i de ham­nar där man an­lö­per, sä­ger To­mas Ene­roth. Tra­fik­ver­ket får upp­dra­get att in­fö­ra al­ko­bom­mar­na. För­hopp­nings­vis är de förs­ta in­stal­la­tio­ner­na på plats un­der näst­kom­man­de år, sä­ger To­mas Ene­roth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.