Stall­bac­kens vän­ner por­tas från val­borg

Re­la­tio­nen mel­lan Stall­bac­kens vän­ner och Sol­len­tu­na blir allt mer ky­lig. För förs­ta gång­en på 25 år ar­ran­ge­ras val­borgs­fi­ran­det i Edsvik ut­an in­bland­ning av för­e­ning­en.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

Konflikten mel­lan Stall­bac­kens vän­ner och kom­mu­nen fort­sät­ter. Nu väl­jer kom­mu­nen att ta över val­borgs­fi­ran­det på Stall­bac­ken för förs­ta gång­en på 25 år.

”Näs­tan he­la ta­let ut­nytt­ja­des till att kas­ta smuts på kom­mu­nen och kom­mun­led­ning­en.”

Om någ­ra

vec­kor möts kom­mu­nen och Stall­bac­kens vän­ner i Tings­rät­ten för för­hand­ling­ar. Ären­det rör vem som har rätt till bygg­na­den Duvsla­get i Edsvik.

Stall­bac­kens vän­ner me­nar att de har betalat med för­säk­rings­peng­ar­na för att byg­ga upp hu­set igen ef­ter att det brann ned och där­för bör äga bygg­na­den. Kom­mu­nen me­nar i stäl­let att de fort­fa­ran­de äger bygg­na­den, och att för­e­ning­en själ­va val­de att läg­ga för­säk­rings­peng­ar­na på bygg­na­tio­nen – nå­got de in­te ha­de be­hövt gö­ra. Re­dan för­ra

val­borg var konflikten in­fek­te­rad, men Stall­bac­kens vän­ner ar­ran­ge­ra­de än­då fi­ran­det en­ligt tra­di­tio­nen som på­gått i un­ge­fär 25 år.

Men i år ar­ran­ge­rar kom­mu­nen fi­ran­det ut­an in­bland­ning av för­e­ning­en. De kom­mer i stäl­let att sam­ar­be­ta med Sol­len­tu­na Vol­ley­boll­klubb.

– Vi be­fin­ner oss i en rätts­lig tvist med Stall­bac­kens vän­ner och re­la­tio­nen är fros­tig. Vi tror att det här fi­ran­det mår bra av att lå­ta en ung­doms­för­e­ning som Sol­len­tu­na Vol­ley­boll­klubb skö­ta val­borgs­fi­ran­det in­om Edsviks­pro­jek­tet i stäl­let. Vi vill att det ska bli mer folk­ligt och mer fa­mil­je­vän­ligt, och det tror vi att det kan bli nu, sä­ger Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Stall­bac­kens vän­ner är upp­rör­da och kän­ner att en lång tra­di­tion ta­gits från dem.

– Vi kän­ner oss svik­na av Sol­len­tu­na kom­mun. De tyc­ker att vi är fräc­ka som vill be­hål­la hu­set. Det känns som en ven­det­ta mot oss, sä­ger Jan R Nilsson, ord­fö­ran­de för Stall­bac­kens vän­ner.

Att den ut­drag­na pro­ces- sen på­ver­kat för­e­ning­ens möj­lig­het att stöt­ta kul­tu­ren i kom­mu­nen är en an­nan punkt Jan R Nilsson lyf­ter fram. Duvsla­get står näm­li­gen igen­bom­mat se­dan en lång tid till­ba­ka.

– När vå­ra hy­resin­täk­ter ute­blir så har vi in­te peng­ar att stöt­ta kul­tu­ren i Sol­len- tu­na som vi ti­di­ga­re gjort. Sol­len­tu­na är re­dan den ti­on­de säms­ta kom­mu­nen i lan­det på att stöt­ta kul­tu­ren.

Nå­gon ven­det­ta mot Stall­bac­kens vän­ner rör det sig in­te om, me­nar Mag­nus Ramstrand, även om det fun­nits vis­sa åsik­ter om hur ut­rym­met un­der för­ra årets fi­ran­de an­vän­des.

– Val­borgs­ta­let för­ra året var knap­past nå­got vår­tal. Näs­tan he­la ta­let ut­nytt­ja­des till att smuts­kas­ta kom­mun­led­ning­en. Men de får gär­na som al­la and­ra ak­tö­rer en­ga­ge­ra­de in­om Edsviks­pro­jek­tet del­ta i fi­ran­det – även om de in­te hål­ler i det i år.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

STÄNGT. Duvsla­get hålls stängt un­der årets val­borgs­fi­ran­de, sä­ger Jan R Nilsson, ord­fö­ran­de i Stall­bac­kens vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.