ros Veckans

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Finns det nå­gon som du skul­le vil­ja tac­ka li­te ex­tra? Nå­gon som hjälpt till el­ler för­tjä­nar upp­märk­sam­het för nå­got de har gjort?

Skicka då in Veckans ros till re­dak­tion@vi­i­sol­len­tu­na.se Är du där­e­mot miss­nöjd med nå­got kan du skicka in Veckans tis­tel till sam­ma adress. Skriv max 400 tec­ken in­klu­si­ve blank­steg.

Re­dak­tio­nen för­be­hål­ler sig rät­ten att kor­ta in­sänt ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.