MP sva­rar C om kul­tur­sko­lan

Mil­jö­par­ti­et sva­rar på Cen­ter­par­ti­ets in­lägg i Vi i Solna vec­ka 25 om kul­tur­sko­lan.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Niclas Malm­berg, riks­dags­le­da­mot och kul­tur­po­li­tisk ta­les­per­son (MP), Jer­ker Dalun­de, le­da­mot Sol­len­tu­nas Kul­tur- & Fri­tids­nämnd (MP)

Cen­ter­par­tis­ter­na Per Lo­de­ni­us och Lars Kal­lan­der för­sö­ker få det till att skill­na­den mel­lan Mil­jö­par­ti­ets och Cen­ter­par­ti­ets kul­tur­sko­le­po­li­tik hand­lar om ett stat­ligt mål och fy­ra un­der­mål för kul­tur­sko­lan. Det är ett för­sök från cen­ter­par­tis­ter­nas si­da till att blan­da bort kor­ten.

Den egent­li­ga skill­na­den är att Cen­ter­par­ti­et in­te står bakom det stat­li­ga stöd om 100 mil­jo­ner kro­nor till den kom­mu­na­la kul­tur­sko­lan som nu finns. Det­ta stöd är verk­li­gen ing­en stat­lig styr­ning, ut­an just ett stöd som kom­mu­ner­na kan väl­ja att an­vän­da ut­i­från vad som pas­sar bäst lo­kalt. Det stat­li­ga må­let rik­tar sig helt till den stat­li­ga ni­vån.

Det är fint att cen­ter­par­tis­ter­na i sin re­plik skri­ver att man vill att al­la ska ha till­gång till ett brett kul­tur­liv, oav­sett var i lan­det man bor, oav­sett vil­ken bak­grund och eko­no­misk si­tu­a­tion man har och obe­ro­en­de av om man har en funk­tions­ned­sätt­ning el­ler in­te, och att det­ta ock­så ska gäl­la kul­tur­sko­lan.

Men vack­ra ord gör ing­en kul­tur­po­li­tik. Det krävs eko­no­mis­ka re­sur­ser ock­så. Det är där­för be­kläm­man­de att Cen­ter­par­ti­et bå­de helt mot­sät­ter sig ett stat­ligt stöd rik­tat di­rekt till kul­tur­sko­lor­na och sam­ti­digt är det al­li­ans­par­ti som går fram med de störs­ta ned­skär­ning­ar­na till kul­tur­sam­ver­kans­mo­del­len, det vill sä­ga det stat­li­ga an­sla­get till re­gi­o­nal kul­tur­po­li­tik. Det är allt­så så att cen­ter­par­ti­et in­te har nå­gon al­ter­na­tiv fi­nan­sie­rings­mo­dell till kul­tur­sko­lan. Cen­ter­par­ti­et dri­ver tvärt om kon­se­kvent lin­jen att dra un­dan stat­lig med­fi­nan­sie­ring till lo­kal och re­gi­o­nal kul­tur­verk­sam­het. Det är där­för yt­terst vil­se­le­dan­de när cen­ter­par­tis­ter­na skri­ver om kul­tur i he­la lan­det, då ord och hand­ling så up­pen­bart in­te häng­er sam­man.

Cen­ter­par­tis­ter­na för­sö­ker blan­da bort kor­ten yt­ter­li­ga­re ge­nom att hän­vi­sa till re­mis­syn­punk­ter på kul­tur­sko­leut­red­ning­en. Kul­tur­de­par­te­men­tet lyss­na­de till des­sa syn­punk­ter och det har där­för en­bart hörts po­si­ti­va om­dö­men från kul­tur­sko­les­ve­ri­ge kring den pro­po­si­tion som re­ge­ring­en la och som vann ma­jo­ri­tet i riks­da­gen tack va­re att Li­be­ra­ler­na läst, för­stått och stöt­ta­de re­ge­ring­ens för­slag. Ef­tersom cen­ter­par­tis­ter­na in­te tycks ha för­stått bor­de man bör­ja med att frå­ga Li­be­ra­ler­na var­för de ta­git ställ­ning för re­ge­ring­ens kul­tur­sko­le­po­li­tik!

Vack­ra ord gör ing­en kul­tur­po­li­tik.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KUL­TUR. Mil­jö­par­tis­ter­na Niclas Malm­berg och Jer­ker Dalun­de an­ser att Cen­ter­par­ti­et blan­dar bort kor­ten när det hand­lar om kul­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.