”Kons­tig” idé i tand­lä­kar­sto­len

Änt­li­gen har Bergs­hamra­konst­nä­rer­na fått ett eget gal­le­ri – i tand­lä­kar­mot­tag­ning­en. Det fi­ra­des med ett ver­nis­sage.

Solnadirekt - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

När bib­li­o­te­ket bygg­des om fick Bergs­hamra­konst­nä­rer­na ma­ka på sig. Allt som åter­står av de ti­di­ga­re ut­ställ­nings­y­tor­na är en smal vägg bred­vid tid­nings­hör­nan. Se­dan dess har konst­nä­rer­na le­tat ef­ter ett eget gal­le­ri.

Men vägen dit har va­rit lång och har var­ken gått över kom­mu­nens kul­tur­för­valt­ning el­ler bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten. I stäl­let hit­ta­de konst­närs­för­e­ning­en lös­ning­en i en tand­lä­kar­stol i hös­tas.

Christi­na Lovén i Bergs­hamra­konst­nä­rer­na gjor­de en ru­tin­un­der­sök­ning hos tand­lä­ka­ren Isa­bel­le Hval­gren på Bergs­ham­ra Den­tal.

– Vi bör­ja­de pra­ta om för­e­ning­ens pro­blem och det vi­sa­de sig att Isa­bel­le var konst­in­tres­se­rad så jag kas­ta­de fram frå­gan om vi kanske kun­de få hänga ut på mot­tag­ning­ens väg­gar, sä­ger Christi­na Lovén.

– Jag blev jät­te­glad. Jag be­höv­de verk­li­gen nå­got på väg­gar­na, sä­ger Isa­bel­le Hval­gren. Nu har mot­tag­ning­en fun­nits på Bergs­ham­ra torg i ett år och det fi­ra­des med ver­nis­sage och sed­van­ligt ming­el. Tav­lor­na kom­mer att hänga kvar och byts ut först när de säljs.

– Man be­hö­ver in­te va­ra pa­ti­ent här för att kom­ma in och tit­ta. Men stör­re säll­skap får gär­na hör av sig först, sä­ger Isa­bel­le Hval­gren.

På mot­tag­ning­ens väg­gar häng­er nu ab­strakt konst blan­dat en med hel del lo­ka­la mo­tiv som Eva van Me­ers vat­ten­torn och Ing­er Viklunds ak­va­rell av Frösun­das si­lu­ett sedd från Sjöstu­gan.

– Det är kul med bygg­kra­nar­na. Det sym­bo­li­se­rar da­gens Sol­na, sä­ger hon. I sam­band med ver­nis­sa­gen var det även re­le­a­se för Ma­rie–Lou­i­se Jä­ger­ski­ölds– Spångs teck­na­de bok ”Så blev Fin­land ett land”.

– Jag har finskt på­brå på pap­pas si­da. Boken byg­ger på brev som fanns i släk­ten, be­rät­tar för­fat­ta­rin­nan.

Un­der 2017 fyl­ler Fin­land 100 år som själv­stän­dig na­tion. Boken säljs i Sjöstu­gan vid Brunns­vi­kens strand.

Tre Bergs­hamra­konst­nä­rer vill in­te helt släp­pa bib­li­o­te­ket som gal­le­ri, utan al­ter­ne­rar på den mi­ni­ma­la yta som finns kvar. Pa­ral­lellt med ver­nis­sa­gen på tand­lä­kar­mot­tag­ning­en pas­sa­de Kristi­na Tenn­ström på att vi­sa ett ur­val av sin ke­ra­mik och sitt må­le­ri på bib­li­o­te­ket. Den ut­ställ­ning­en på­går till den 3 mars.

Man be­hö­ver in­te va­ra pa­ti­ent här för att kom­ma in och tit­ta.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

KONST. Christi­na Lovén (till väns­ter) gjor­de en ru­tin­un­der­sök­ning hos tand­lä­ka­ren Isa­bel­le Hval­gren på Bergs­ham­ra Den­tal när de fick idén om att Bergs­hamra­konst­nä­rer­na skul­le få ett eget gal­le­ri på mot­tag­ning­en.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BÖR­JAN. Christi­na Lovén och Isa­bel­le Hval­gren fick idén i tand­lä­kar­sto­len.

HJÄLP. Ma­rie–Lou­i­se Jä­ger­ski­öld har fått di­gi­tal hjälp av ma­ken Claes med boken om Fin­land.

ALTERNATIV. Kristi­na Tenn­ström stäl­ler ut på Bergs­ham­ra bib­li­o­tek.

UTSIKT. Ing­er Viklunds si­lu­ett av Frösun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.