No­va­ko­vic pe­tas från A-la­get

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

AIK-iko­nen Ne­bo­jša No­va­ko­vic läm­nar AIK:s a-lag och blir istäl­let trä­na­re för klub­bens ju­ni­o­rer. Er­sät­ta­re blir en gam­mal Solna­kil­le och AIK-spe­la­re.

Säg Ne­bo­jša No­va­ko­vic och det fles­ta gna­gar­na blir all­de­les sa­li­ga. I slu­tet på 90-ta­let skrev den rö­kan­de ju­go­sla­ven sig all­tid in i histo­rie­böc­ker­na. Bland an­nat ge­nom ett le­gen­da­riskt lobb­mål mot Bar­ce­lo­na i Cham­pi­ons Le­a­gue 1999. To­talt blev det 104 mat­cher och 45 mål i den svart­gu­la trö­jan.

Ef­ter spe­lar­kar­riä­ren sad­la­de han om för att bli trä­na­re, bland an­nat i AIK som in­di­vi­du­ell trä­na­re och as­si­ste­ran­de trä­na­re 20042008. 2010 klev den idag 52-åri­ga ”Ne­bo” in i AIK:s a-lag för sin and­ra vän­da, där han va­rit as­si­ste­ran­de trä­na­re i fle­ra år. Fram tills nu.

En om­or­ga­ni­sa­tion i AIK gör att Ne­bo­jša No­va­ko­vic skif­tar jobb till att istäl­let coacha U19-16.

– Jag har haft fan­tas­tis­ka år som le­da­re i a-la­get på Karl­berg, Råsun­da och Fri­ends Are­na. Nu blir jag en del av den verk­sam­he­ten som ska ska­pa nya spe­la­re till A-la­get och jag ser fram emot att bi­dra med min er­fa­ren­het för att hjäl­pa bå­de spe­lar­na och le­dar­na att nå si­na mål i AIK, sä­ger Ne­bo­jša No­va­ko­vic till klub­bens hem­si­da.

Ny as­si­ste­ran­de trä­na­re blir Bar­tosz Gr­zelak. Även han har ett ge­di­get AIK-för­flu­tet. Han bör­ja­de kar­riä­ren i Va­salunds IF och spe­la­de se­dan via BP i AIK. Han slog dock ald­rig ige­nom i Gna­get, ut­an är mest känd för att han ba­ra mäk­ta­de med ett kort in­hopp 1997.

Där­ef­ter tog kar­riä­ren fart i klub­bar som Val­len­tu- na BK, Ny­bergsund IL och IK Frej. Det blev även sju U19-lands­kam­per för Sve­ri­ge för Bar­tosz.

Se­dan 2013 är 38-åring­en ma­na­ger i IK Frej. Men nu vän­tar allt­så as­si­stent­jobb i AIK för Gr­zelak.

– Jag kän­ner bå­de gläd­je och stolt­het över att få bli en del av AIK och jag ser verk­li­gen fram emot att få job­ba med Ri­kard och al­la and­ra kom­pe­ten­ta le­da­re och spe­la­re i klub­ben, sä­ger Bar­tosz Gr­zelak till klub­bens hem­si­da.

Sol­na­so­nen Gr­zelak an­slu­ter till AIK om­gå­en­de, men ska även av­slu­ta vår­sä­song­en med IK Frej (25 ju­ni).

Jag har haft fan­tas­tis­ka år.

FOTO: STE­FAN HOLM

TRETTON. I drygt 13 sä­song­er, över två vän­dor, har ”Ne­bo” var as­si­ste­ran­de trä­na­re i AIK. Men nu pe­tas han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.