Ohls­son får stöd av Sol­na

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Li­be­ra­ler­na i Sol­na och Sund­by­berg stäl­ler sig bakom Bir­git­ta Ohls­son i kam­pen om vem som ska le­da par­ti­et i val­rö­rel­sen 2018. – Par­ti­et be­hö­ver ett nytt le­dar­skap, sä­ger Li­be­ra­ler­nas ord­fö­ran­de i Sund­by­berg, An­na Berg­kvist.

Det var den 1 ju­ni som Bir­git­ta Ohls­son stack ut ha­kan or­dent­ligt när hon på bäs­ta sänd­nings­tid i SVT Ak­tu­ellt för­kla­ra­de att hon ut­ma­nar Jan Björ­klund om pos­ten som par­ti­le­da­re vid landsmö­tet i no­vem­ber.

– Det hon gör är väl­digt tufft. Som li­be­ra­ler ska vi kun­na kla­ra av att ha två kan­di­da­ter som vill le­da par­ti­et, sä­ger An­na Berg­kvist som själv stäl­ler sig bakom Ohls­sons kan­di­da­tur. I Sund­by­berg be­slu­ta­de sty­rel­sen att stäl­la sig bakom Ohls­son kan­di­da­tur ef­ter en slu­ten om­röst­ning vid ett med­lemsmö­te. I Sol­na gick par­ti­et ut med en en­kät bland med­lem­mar­na. I bå­da kom­mu­ner­na blev det ett klart stöd för Bir­git­ta Ohls­son.

– Bir­git­ta har en tyd­li­ga­re so­ci­al­li­be­ral pro­fil. Vi har le­gat på un­ge­fär sam­ma ni­vå, 5–8 pro­cent, de se­nas­te tio åren med ett sjun­kan­de re­sul­tat i de tre se­nas­te va­len. Vi bor­de ha minst det dubbla. Jan Björ­klund har haft sin chans att lyf­ta par­ti­et, sä­ger Pe­ter Ed­holm, kom­mu­nal­råd i Sol­na.

Även Li­be­ra­ler­nas and­ra kom­mu­nal­råd i Sol­na, Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben, står bakom no­mi­ne­ring­en av Bir­git­ta Ohls­son.

– Hon är en per­son som står sta­digt i den so­ci­al­li­be­ra­la myl­lan och in­te köp­slår med si­na vär­de­ring­ar. Dess- ut­om ut­strå­lar Bir­git­ta ener­gi och hand­lings­kraft, sä­ger hon.

All­mänt an­ses Bir­git­ta Ohls­son ha sitt störs­ta stöd i Stock­holm och bland kvin­nor och ung­do­mar. Jan Björ­klund, som va­rit par­ti­le­da­re se­dan sep­tem­ber 2007, har ett starkt fäs­te i väst­ra Sve­ri­ge. Många li­be­ra­ler har vän­tat på att Bir­git­ta Ohls­son ska ta upp kam­pen mot Jan Björ­klund.

– En tred­je­del av al­la nya med­lem­mar i Li­be­ra­ler­na i år har kom­mit ef­ter Bir­git­tas be­sked att hon stäl­ler upp som kan­di­dat, sä­ger An­na Berg­kvist.

Stock­holm, som är det störs­ta läns­för­bun­det, har fö­re­sla­git en råd­gi­van­de om­röst­ning bland par­ti­ets cir­ka 14 000 med­lem­mar. Val­be­red­ning­en sä­ger nej till för­sla­get med mo­ti­ve­ring­en att man in­te vill av­bry­ta den pro­cess som re­dan är igång.

Jan Björ­klund har haft sin chans.

FOTO: STEN-ÅKE STENBERG/ SAN­NA SJÖSWÄRD

STÖD. Bir­git­ta Ohls­son får stöd av Li­be­ra­ler­na i Sol­na och Sund­by­berg.

FOTO: MAG­NUS FRÖDERBERG

LE­DER. Jan Björ­klund har va­rit par­ti­ord­fö­ran­de i tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.