Dags för fest

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Ial­la ti­der har vi upp­märk­sam­mat bryt­nings­ti­der och snart fi­rar vi årets lju­sas­te dag. Från bör­jan var mid­som­mar en kris­ten hög­tid, som in­föll på Jo­han­nes Dö­pa­rens dag. Men se­dan länge hand­lar hel­gen mer om att fa­mil­jen sam­las, dans runt maj­stång­en, kött­bul­lar, sill och nub­be. För många är mid­som­mar­fi­ran­det en bör­jan på se­mestern.

I år blir det verk­li­gen fest till mid­som­mar­hel­gen. När dan­sen runt maj­stång­en är över, så bör­jar värl­dens mus­li­mer fi­ra eid al-fi­tr den 25 ju­ni. Eid al-fi­tr av­slu­tar ra­ma­dan, den långa fas­tan, och eid be­ty­der ”en åter­kom­man­de lyc­ka el­ler fest­gläd­je”. I år har många av Sve­ri­ges mus­li­mer verk­li­gen prö­vats hårt, ef­tersom de in­te äter nå­got så länge so­len är up­pe. Och just så här års är det ju ljust väl­digt länge på vå­ra bredd­gra­der. Fes­ten på­går i fy­ra da­gar och fi­ras av al­la mus­li­mer, bå­de de som prak­ti­se­rar re­li­gi­o­nen och de som in­te gör det. Då äter al­la gott och bar­nen får pre­sen­ter.

Så vi från re­dak­tio­nen öns­kar al­la en glad mid­som­mar och eid mu­barak!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.