Sig­na­lis­ten in­för väktartur

Vi i Solna - - NYHETER -

Väk­ta­re ska pat­rul­le­ra i den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­tens om­rå­den. Från och med mid­som­mar ska en bil­bu­ren väk­ta­re från Raid Sä­ker­het dag­li­gen kö­ra ron­der i Sig­na­lis­tens bo­stads­om­rå­den mel­lan kloc­kan 19 på kväl­len och 03 på nat­ten.

Åt­gär­den har ak­tu­a­li­se­rats av en hy­res­gäst­un­der­sök­ning som vi­sa­de att käns­lan av trygg­het i när­om­rå­det ha­de sjun­kit från 83,3 pro­cent till 78,9 pro­cent mel­lan 2014 och 2016,

– Otrygg­he­ten är ett ge­ne­rellt sam­hälls­pro­blem och pe­ri­od­vis kan det va­ra stö­kigt in­om vis­sa om­rå­den, sä­ger Sig­na­lis­tens ord­fö­ran­de Mag­nus Nils­son (M).

I dag an­li­tas Ra­pid Sä­ker­het av Sig­na­lis­ten som stör­nings­jour utan­för or­di­na­rie ar­bets­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.