Svår­tol­kat, sa Bill

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg Re­por­ter

Plöts­ligt blir ett an­tal sta­tio­ner norr om stan ut­an av­gång­ar. Ul­riks­dal för­lo­rar hälf­ten av al­la tåg i rus­nings­tid. Folk i all­män­het och pend­lar­na i syn­ner­het är van­sin­ni­ga. Så klart.

Och ing­en ver­kar fat­ta någon­ting. In­te tjäns­te­män­nen som Sol­na­bor­na av­lö­nar med si­na skat­te­peng­ar och in­te hel­ler po­li­ti­ker­na, som Sol­na­bor­na bå­de valt och av­lö­nar.

Det är dess­utom krång­ligt att gö­ra par­ti­po­li­tik av elän­det, ef­tersom al­la par­ti­er rös­ta­de li­ka­dant. Från hö­ger till väns­ter. Lud­digt for­mu­le­rat, är ord som of­ta åter­kom­mer.

In­te ut­an att man kom­mer att tän­ka på en gam­mal barn­sa­ga om en katt ut­an svans som bod­de i Uppsa­la.

Svår­tol­kat, sa Bill. Svårt att tol­ka, sa Bull.

Nu sitter i al­la fall po­li­ti­ker­na där med skäg­gen i den klas­sis­ka brev­lå­dan och för­sö­ker för­kla­ra var­för ing­en drog i hand­brom­sen i tid.

Kans­ke dags att kal­la in en kon­sult. Men den kvo­ten är väl re­dan fylld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.