Be­sked om skol­vä­gar i höst

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Det byggs och star­tas sko­lor i Sol­na. Men bar­nens skol­vä­gar har in­te all­tid fun­nits med i pla­ne­ring­en. I höst pre­sen­te­ras en rap­port om säk­ra skol­vä­gar. Men frå­gan är vad den kom­mer att in­ne­hål­la.

Just nu på­går ar­be­tet med det som en­ligt Al­li­an­sen i slutän­dan ska re­sul­te­ra i en hand­lings­plan för att ska­pa säk­ra­re skol­vä­gar i Sol­na. En stor del av ar­be­tet va­rit ut­lagt på kon­sult­fö­re­ta­get Swe­co, som in­om kort pre­sen­te­rar en rap­port med bland an­nat en en­kät om Sol­nas skol­vä­gar.

– Den har in­te nått oss po­li­ti­ker än­nu men vi ska ta fram en plan för tryg­ga skol­vä­gar. Det ska bli re­sul­tat. Det är vårt upp­drag, sä­ger tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de Magnus Pers­son (C).

Mil­jö­par­ti­ets To­bi­as Öst­berg är in­te helt över­ty­gad om att rap­por­ten kom­mer att le­da till säk­ra­re skol­vä­gar.

– Vi har dri­vit den här frå­gan i tre års tid. Men ingen­ting har hänt. När ex­em­pel­vis Ul­riks­dals­sko­lan öpp­na­de var det tra­fik­ka­os. Det kräv­des ett för­äld­raupp­ror för att ska­pa sä­ker­het för skol­bar­nen. Det saknas ett barn­per­spek­tiv i Sol­na. Man mås­te ha med rätt tänk re­dan från bör­jan i plan­ar­be­tet, sä­ger han. Mil­jö­par­ti­et kräv­de i en mo­tion som­ma­ren 2016 en plan för säk­ra­re skol­vä­gar. Mo­tio­nen bord­la­des tre gång­er in­nan den till sist de­bat­te­ra­des på full­mäk­ti­ges mö­te i ju­ni i år.

Dess­förin­nan ha­de Al­li­an­sen lagt in ett bud­getupp­drag till tre be­rör­da nämn­der att un­der 2017 ”ta fram en plan för säk­ra skol­vä­gar samt för ökad trygg­het och sä­ker­het i närmil­jön vid Sol­nas sko­lor”.

Där­med an­såg Al­li­ans­par­ti­er­na att mo­tio­nen var be­sva­rad. Trots det led­de mo­tio­nen till när­ma­re en tim­mes de­batt när den till sist be­hand­la­des i full­mäk­ti­ge i ju­ni. Al­li­an­sen och op­po­si­tio­nen ha­de helt oli­ka för­hopp­ning­ar och för­vänt­ning­ar på vad som till sist kom­mer att lan­da på po­li­ti­ker­nas bort.

Om­röst­ning­en blev minst sagt märk­lig.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et och Sve­ri- ge­de­mo­kra­ter­na ställ­de sig bakom Mil­jö­par­ti­ets mo­tion. Men Al­li­an­sen med stöd av Bergs­ham­ra­par­ti­et an­såg, lik­som för­valt­ning­en, att mo­tio­nen re­dan var bi­fal­len i och med det upp­drag som fanns i bud­ge­ten.

Mo­tio­nen av­slogs allt­så med mo­ti­ve­ring­en att den re­dan ha­de bi­fal­lits. Lena Ma­ri­puu bor på Sjö­vä­gen och har en ti­o­å­rig dot­ter som går i Råsun­da­sko­lan.

– Hon går till sko­lan. Jag vå­gar ab­so­lut in­te släp­pa iväg hen­ne på cy­kel. Det är knappt att jag själv vå­gar cyk­la den vägen, sä­ger hon. Re­sul­ta­tet blir en­ligt Lena Ma­ri­puu att många för­äld­rar väl­jer att kö­ra si­na barn till sko­lan. På morg­nar­na upp­står ett mind­re tra­fik­ka­os ut­an­för sko­lan.

– Det be­ty­der att barn som går el­ler cyklar ut­sätts för än­nu stör­re ris­ker, sä­ger hon.

Do­ku­men­tet från kon­sult­fö­re­ta­get lär ham­na på nämn­der­nas bord i ok­to­ber.

– Jag hop­pas att det blir mer än en pap­pers­pro­dukt med fi­na bil­der, sä­ger Lena Ma­ri­puu.

FOTO: LEIF OLDENBURG

SKOLVÄG. Stråk­vä­gen i Råsun­da. Här mås­te många barn kor­sa ga­tan för att kom­ma till och från Råsun­da­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.