Bran­den i Hu­vuds­ta kan va­ra an­lagd

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Den stora bil­brand som ut­bröt nat­ten till tis­da­gen i Hu­vuds­ta tros va­ra an­lagd. Tolv for­don ut­an­för en bil­verk­stad på Kryss­ham­mars­vä­gen för­stör­des helt el­ler del­vis.

Äga­ren till verk­sta­den, Ma­jid Gho­ras­hi, är över­ty­gad om att bran­den var an­lagd.

– Nå­gon mås­te ha tänt på, sä­ger han till Vi i Sol­na.

Bi­lar­na stod par­ke­ra­de ut­an­för verk­sta­den och rök­ut­veck­ling­en var kraf­tig. In­led­nings­vis be­fa­ra­de brand­för­sva­ret att el­den ha­de spri­dit sig till själ­va bygg­na­den. Där­för fri­la­de och kon­trol­le­ra­de man de­lar av ta­ket på fas­tig­he­ten där det även lig­ger en piz­ze­ria.

Först vid 02.30-ti­den av- slu­ta­des själ­va släck­nings­ar­be­tet. Det är okänt vad som or­sa­ka­de bran­den, men po­li­sen ru­bri­ce­rar det in­träf­fa­de som ska­de­gö­rel­se ge­nom brand. Även po­li­sen miss­tän­ker att bran­den var an­lagd, ef­tersom ett så stort an­tal bi­lar bör­ja­de brin­na näs­tan sam­ti­digt.

Nå­gon miss­tänkt för bran­den har än­nu in­te gri­pits, men po­li­sen har fått in fle­ra tips och iakt­ta­gel­ser som man ar­be­tar vi­da­re med.

Det sam­man­lag­da vär­det på de tolv för­stör­da bi­lar­na lig­ger nå­gon­stans mel­lan en och två mil­jo­ner kro­nor.

Po­li­sen och brand­kår fick lar­met kloc­kan 01.06.

FOTO: LEIF OLDENBURG

BRAND. To­talt för­stör­des el­ler ska­da­des tolv bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.