Pend­lar­na ra­sar mot be­slu­tet

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

De bo­en­de i Ul­riks­dal ra­sar mot ned­drag­ning­ar­na i tåg­tra­fi­ken un­der rus­nings­tid. Här är någ­ra av kom­men­ta­rer­na på Fa­ce­book.

Finns det inga Sol­na­bor i lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning?

En ut­bygg­nad av pend­lingscy­kel­stå­ken in mot stan kans­ke kun­de va­ra en kom­pen­sa­tion för att mins­ka bil­be­ro­en­de.

Bus­sar är ett då­ligt al­ter­na­tiv då man in­ve­ste­rat i två nya pen­del­tågs­sta­tio­ner och ny tun­nel un­der sta­den.

17 mil­jar­der? In­ve­ste­rat i tun­nel och sta­tio­ner in­ne­bär hälf­ten så många tåg för­bi Ul­riks­dal! Vad gick fel?

All kom­mu­ni­ka­tion till Ul­riks­dals­om­rå­det är uru­sel. Det går knappt någ­ra bus­sar. Att dra tvär­ba­nan el­ler tun­nel­ba­nan hit ver­kar in­te va­ra av in­tres­se. Tur­tät­he­ten på bus­sar­na vi har är rik­tigt usel, hel­ger är hopp­lö­sa.

Det är ju 4 må­na­der kvar till 2018 och tra­fi­ke­ring. Vill man mås­te det väl gå att kö­ra vi­da­re på nu­va­ran­de tid­ta­bell 2018 och re­vi­de­ra? Det­ta är ju in­te en na­tur­lag, ut­an en frå­ga om ak­ti­va be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.