Var­för stod in­te po­li­ti­ker­na upp för Sol­nas av­gång­ar?

Vi i Solna - - NYHETER - Lars-Ove Löf

Det är just nu väl­digt in­dig­ne­ra­de po­li­ti­ker i Sol­na som är ar­ga på lands­ting­et runt tur­tät­he­ten på pen­del­tå­get vid Ul­riks­dals sta­tion. Det är för­stå­e­ligt att de und­rar vad som hän­de, de bo­en­de i nor­ra Sol­na som an­vän­der Ul­riks­dals sta­tion får vä­sent­ligt för­säm­ra­de möj­lig­he­ter att åka tåg i rus­nings­tra­fik. Men vän av ord­ning und­rar då var­för in­te po­li­ti­ker­na i kom­mun­sty­rel­sen, som sva­ra­de på re­mis­sen an­gå­en­de tur­tät­he­ten, stod upp för he­la Sol­na och sa nej till så kal­la­de skip-stop (hop­pa över vis­sa sta­tio­ner). Nej i stäl­let vil­le de va­ra snäl­la mot de som bor i Märs­ta, som skul­le kom­ma in nå­gon mi­nut snab­ba­re till Stockholm.

Sol­na be­hö­ver po­li­ti­ker som står på sol­na­bor­nas si­da, som vid var­je till­fäl­le tar till va­ra vå­ra be­hov och öns­ke­mål. Allt an­nat är fel, för då le­ver ni in­te upp till det man­dat ni har fått av oss väl­ja­re vid va­let 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.