Vi be­hö­ver fler, in­te fär­re av­gång­ar

Sol­len­tu­na och Sol­na är at­trak­ti­va kom­mu­ner där många vill bo. Men vill vi att det ska för­bli så mås­te det ock­så va­ra smi­digt och en­kelt att pend­la till jobb och sys­sel­sätt­ning. Då är skip-stops fel väg att gå.

Vi i Solna - - NYHETER - An­na-Lena Johansson (L), kom­mu­nal­råd Sol­len­tu­na Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L), grupple­da­re Sol­na

I feb­ru­a­ri i år skic­ka­de lands­ting­et ut ett för­slag om för­änd­rad spår­tra­fik för lä­net från och med 2018. Sol­len­tu­na och Sol­na skul­le en­ligt för­sla­get få så kal­la­de skip-stops, dvs att vis­sa av­gång­ar ska kö­ra för­bi vis­sa sta­tio­ner. Syf­tet var att snab­ba på kom­mu­ni­ka­tio­ner­na för de som bor li­te läng­re ut i vårt län, gö­ra en tids­be­spa­ring och un­der­lät­ta pend­lan­de. För­sla­get skic­ka­des ut på re­miss till kom­mu­ner­na men un­der­la­get var myc­ket otyd­ligt. Skul­le för­sla­get om skip-stops in­fö­ras med el­ler ut­an ut­ö­kad pen­del­tåg­s­tra­fik? Frå­gan var av­gö­ran­de för många kom­mu­ner i lä­net.

Vi har ingen­ting emot skip-stops så länge det in­te för­svå­rar var­dags­lo­gisti­ken för vå­ra kom­mu­nin­vå­na­re. Det får allt­så in­te in­ne­bä­ra fär­re av­gång­ar to­talt sett. Så blir dessvär­re fal­let. Tra­fik­för­valt­ning­en kan, trots ci­ty­ba­nans öpp­nan­de, in­te ut­ö­ka an­ta­let av­gång­ar. Spårka­pa­ci­te­ten är oför­änd­rad. Trots det­ta står lands­ting­et fast vid att in­fö­ra skip-stops vid vär­de­ful­la och väx­an­de bo­stads­om­rå­den. Det är fel väg att gå.

Vi fö­re­trä­der in­vå­nar­na i två myc­ket ex­pan­si­va kom­mu­ner, vi tar an­svar för Stock­holms bo­stads­för­sörj­ning och har hög in­flytt­ning. Sol­na och Sol­len­tu­na är at­trak­ti­va kom­mu­ner där många vill bo. Men vill vi att det ska för­bli så mås­te det ock­så va­ra smi­digt att pend­la till jobb och sys­sel­sätt­ning.

Det hand­lar ock­så om att vi tyc­ker det är bra att fler åker kol­lek­tivt till job­bet ur ett mil­jö­per­spek­tiv, men då mås­te det va­ra ett en­kelt val att väl­ja bort bi­len.

Vi upp­ma­nar lands­ting­et att ta fram ett nytt för­slag som tar hän­syn till vå­ra kom­mu­nin­vå­na­res be­hov och den ex­pan­sion som på­går i Sol­na och Sol­len­tu­na.

FOTO: LEIF OLDENBURG

PROTEST. Det blir mins­kad tur­tät­het i Ul­riks­dal, trots att samt­li­ga par­ti­er i Sol­na pro­te­ste­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.