Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD - Victor Öfver­berg Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 48

FRÅ­GA: Vil­ka pro­blem skul­le en dol­da­fel­för­säk­ring kun­na hjäl­pa mig mot?

SVAR: Med en ”Enk­la dol­da för­säk­ring” kan du kän­na dig trygg ge­nom he­la af­fä­ren, ni för­säk­rar er mot fel som upp­täcks ef­ter att af­fä­ren har ge­nom­förts och som en­ligt Jor­da­bal­ken är säl­ja­rens an­svar att re­gle­ra. Van­li­ga fel är fukt- och mö­gelska­dor samt ska­de­djur och kon- struk­tions­fel.

För­de­len med en dol­da fel för­säk­ring är att ditt eget för­säk­rings­bo­lag kom­mer att ut­re­da om det är ett dolt fel el­ler in­te vil­ket kan va­ra väl­digt svårt för en pri­vat­per­son. Ni kan även kän­na er trygg i er er­sätt­ning, oav­sett om säl­ja­ren är av­li­den el­ler ej har ka­pi­tal att re­gle­ra ska­dan då ert för­säk­rings­bo­lag kom­mer in och täc­ker upp ska­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.