”Per­tan” klev över ma­gisk spärr

Vi i Solna - - BOSTAD - An­ders Ek­ström

”Jag är ab­so­lut öp­pen för att va­ra kvar.”

Per Karls­son säl­lar sig till en ex­klu­siv ska­ra AIK-spe­la­re. Med si­na 300 spe­la­de täv­lings­mat­cher har Hu­vud­sta­so­nen för all­tid skri­vit in sig i histo­rie­böc­ker­na.

– En ära, sä­ger hu­vud­per­so­nen själv.

Tjern­ström,

Nis­se Johansson, Sund­gren och Nor­din har gjort det. Även Sjö­berg, Dahlqvist och Gö­ran Gö­rans­son. Ti­di­ga­re var det to­talt sju spe­la­re som gjort över 300 täv­lings­mat­cher för AIK fot­boll. Nu är de åt­ta. Per Karls­son klev över 300-spär­ren i der­byt mot Djur­går­den ny­li­gen.

Men först bac­kar vi ban­det. Till­ba­ka till 90-ta­let. Trots att han var upp­vux­en i Hu­vuds­ta var det in­te Gna­get som gäll­de i bör­jan.

– Nej, jag var va­salun­da­re från bör­jan. AIK var ri­va­ler­na då, be­rät­tar Per Karls­son.

Ja, den i dag 31-åri­ga mitt­bac­ken bör­ja­de kar­riä­ren i Va­salunds IF. 1998 klev han över till AIK:s 86-lag vil­ka han se­na­re vann Sankt Eriks-cu­pen med. Kär­le­ken till den svart­gu­la Solna­klub­ben väx­te sig se­dan star­ka­re och star­ka­re. De­bu­ten i ala­get kom 2003.

– Jag kom­mer ty­värr knappt ihåg den. Det en­da jag minns var att jag fick spe­la mitt­fäl­ta­re, vil­ket var ovant, fort­sät­ter Per Karls­son som i dag bor i Råsun­da.

Året ef­ter fick ”Per­tan” en fast plats i re­pre­sen­ta­tions­la­get. Sam­ma sä­song gjor­de han tolv mat­cher i a-la­get. Men åren ef­ter bör­ja­de ska­de­be­kym­ren. Bå­de 2005 och 2006 var tunga år, med ba­ra to­talt tre spe­la­de mat­cher. 2007 spe­la­de han där­för i Åtvi­da­bergs FF för att hit­ta till­ba­ka till fly­tet och kar­riä­ren.

Och sä­song­en i Ös­ter­göt­land ver­kar ha gjort su­sen. Ef­ter det har Per, för­u­tom 2011, va­rit en på­lit­lig och omut­lig pjäs i AIK:s mitt­för­svar. För­u­tom lå­ne­pe­ri­o­der­na till Väsby och ÅFF har han allt­så va­rit klub­ben tro­gen se­dan 1998, varav drygt tolv år i a-la­get. Var­för har han då stan­nat så länge?

– Ja, det är en bra frå­ga. Bå­de tur och skick­lig­het skul­le jag sä­ga. Jag och AIK har en fin histo­ria ihop och har all­tid ve­lat spe­la här. Men sam­ti­digt har det fun­nits till­fäl­len då jag va­rit nä­ra att läm­na, men vil­jan att va­ra kvar har då över­vägt al­ter­na­ti­ven.

2012 var en sä­song då kon­kur­ren­sen i mitt­för­sva­ret var sans­lös. Mot sig ha­de ”Per­tan” star­ka namn såsom Da­ni­el Maj­sto­ro­vić, Niklas Back­man och su­per­ta­lang­en Alex­an­der Mi­lo­se­vic.

– Då var Ki­na nä­ra, men AIK ång­ra­de sig. Jag fick se­dan spe­la al­la mat­cher, så det var ju än­då en bra lös­ning.

För­ra sä­song­en kom mitt- back­skol­le­gan Nis­se Johansson upp till 300 täv­lings­mat­cher för AIK. Mot Djur­går­den i au­gusti var det dags för Per Karls­son att nå sam­ma dröm­ni­vå.

– Det är en ära att ha fått re­pre­sen­te­ra AIK i så många mat­cher. Jag tänk­te in­te så myc­ket på det när jag väl spe­la­de der­byt, men i ef­ter­hand är det en stor sak. Det lär även be­ty­da än­nu mer ju äld­re man blir.

Även om 31-åring­en föll olyck­ligt i sam­band med Ba­jens mål i sön­dags (1-1), har han va­rit sta­bi­li­te­ten per­so­ni­fi­e­rad i många år. In­te sär­skilt spek­ta­ku­lär, men näs­tan all­tid so­lid och al­la gång­er en av se­ri­ens bäs­ta för­sva­ra­re.

Men blir det ett 20:e år i klub­ben? Kon­trak­tet går ut i höst och ing­et nytt är än­nu på­skri­vet.

– Jag för en bra di­a­log med AIK, så vi får se helt en­kelt. Jag är ab­so­lut öp­pen för att va­ra kvar.

Vad be­ty­der AIK för dig?

– Väl­digt myc­ket. Jag har ju va­rit he­la mitt vux­na liv här.

Nå­gon stor mål­skytt är han dock in­te. Två yn­ka cup­mål har det bli­vit ge­nom åren (2006 och 2017), men än­nu ing­et i all­svens­kan.

– Jag hop­pa­des på en våg av mål ef­ter cup­må­let i feb­ru­a­ri, men ic­ke. Jag har för­hopp­nings­vis räd­dat någ­ra mål i stäl­let, ha ha.

Ja, det har han san­ner­li­gen gjort den 31-åri­ga klub­bi­ko­nen.

FOTO: OLA SKÖLD

PRISAD. För­ra sä­song­en blev Per Karls­son ut­sedd till ”årets spe­la­re” av elit­do­mar­na. I år har han pas­se­rat 300 mat­cher för AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.