Har tving­ats as­best­sa­ne­ra

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

För­val­ta­ren har va­rit tvung­na att as­best­sa­ne­ra då en hy­res­gäst upp­ges ha ge­nom­fört en otillå­ten re­no­ve­rings­åt­gärd.

As­best finns i bygg­na­den, i bland an­nat golv­lim och ka­kel­fo­gar. Så länge den in­te rörs är det in­te far­ligt. Nu har där­e­mot de­lar av lä­gen­he­ten ri­vits upp, nå­got som krä­ver spe­ci­a­list­kom­pe­tens i frå­ga om att han­te­ra as­best­dam­met som kom­mer ut i luf­ten.

Det­ta har gjorts ut­an att an­li­ta spe­ci­a­list och dess­utom ut­an att frå­ga hy­res­vär­den om lov, en­ligt För­val­ta­ren.

Det kan ”fin­nas risk för att as­best kom­mit ut i trapp­hu­set med dam­met från re­no­ve­ring­en. Där­för mås­te vi för sä­ker­hets skull sa­ne­ra trapp­hu­set så fort som möj­ligt”, skri­ver de i ett in­for­ma­tions­brev till hy­res­gäs­ter i Hal­lon­ber­gen.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

ASBESTDAMM. För­val­ta­ren be­hö­ver sa­ne­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.