Han skri­ver te­gel­ste­nar för barn

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Sund­by­bergs­för­fat­ta­ren Mi­chael Wi­an­ders nya barn­bok med ko­mik och ga­len­skap är över sex­hund­ra si­dor lång. Men det ver­kar va­ra en bok som många barn, sär­skilt poj­kar, slu­kar med gläd­je.

Mi­chael Wi­an­ders de­but­bok he­ter ”Dex­ter Ols­sons äventyr, del 1 – mor­fars hem­lig­het” och släpp­tes den 12 sep­tem­ber. Ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor ef­ter bok­släp­pet har han fått en del re­ak­tio­ner från vux­na om hur tjock barn­bo­ken är.

– Det förs­ta folk bru­kar sä­ga är ”vad tjock den är”. Det förs­ta jag frå­gar då är om de vill ha en stor el­ler li­ten go­dispå­se. Är det en bra bok ska den va­ra lång, sä­ger för­fat­ta­ren Mi­chael Wi­an­der.

Hans mål är att ska­pa läs­lust hos barn och att boken är tjock är ing­en slump. Tan­ken är att bar­nen ska kun­na grä­va ner sig i boken och stan­na där länge.

– Barn har svårt med fo­kus idag. Med en bok kom­mer du ned i varv och kon­cen­tre­rar dig. An­nars sit­ter bar­nen ba­ra med plat­ta och te­le­fon. Det här blir ba­ra vär­re och vär­re, sä­ger han.

Sam­ti­digt är boken ing­en te­gel­sten med svårt språk – den ska som sagt väc­ka läs­lust.

– Språk­ligt har jag skri­vit den som en film el­ler se­rie- tid­ning. Det är kor­ta ka­pi­tel, var­je ka­pi­tel har bild och det är stor text, för­kla­rar Mi­chael Wi­an­der.

Boken är skri­ven för bå­de tje­jer och kil­lar, men har vi­sat sig träf­fat rätt hos mål­grup­pen poj­kar 8–13 år – en svår­flör­tad grupp. På bok­mäs­san som ny­li­gen hölls i Gö­te­borg fick han myc­ket kom­pli­mang­er och barn kom fram och kra­ma­de ho­nom. Even­tu­el­la far­hå­gor om att tjock­lek skul­le skräm­ma lä­sa­re ver­kar in­te stäm­ma. Han ske­nar dock in­te iväg, ut­an po­äng­te­rar att han va­rit i kon­takt med runt tio pro­cent av lä­sar­na.

– Men är det som de sä­ger är det un­der­bart, sä­ger Mi­chael Wi­an­der.

Att bokens for­mat är an­norlun­da är klart. Men kanske är ock­så in­ne­hål­let nå­got som bar­nen verk­li­gen upp­skat­tar. Att den fyl­ler ett be- hov spe­ci­ellt hos poj­kar.

– Det här är hu­mor och ga­len­skap och äventyr. Det är in­te våld, skräck och blod, ut­an ska va­ra på en lek­full nivå. Det ska in­te va­ra nå­got de dröm­mer mar­dröm­mar om, me­nar för­fat­ta­ren.

FOTO: PRIVAT

FÖR­FAT­TA­RE. Mi­chael Wi­an­der har väckt läs­lust hos barn.

BOK. De­but­bo­ken från Mi­chael Wi­an­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.