Clown skräm­mer barn i Ör

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

En clown sägs ha skrämt barn i Ör, ett år ef­ter att en clown­at­tack i Sund­by­berg upp­märk­sam­ma­des. Po­li­sen Pe­ter Saar­man me­nar att det in­te be­hö­ver ha be­gåtts nå­got brott, men upp­ma­nar till ef­ter­tänk­sam­het i frå­ga om att lå­ta barn se en viss bio­ak­tu­ell film.

En per­son ut­klädd till clown har setts i Ör och vid Gol­fäng­ar­na, var­nar en för­äl­der i ett in­lägg i so­ci­a­la me­di­er. So­nen ska ha bli­vit ja­gad av en clown vid Ör cent­rum.

Vi i Sund­by­berg har sökt för­äl­dern ut­an att få svar.

Po­li­sen har kon­tak­tats, en­ligt för­äl­dern. Men nå­gon an­mä­lan kan in­te po­li­sen hit­ta. En för­kla­ring till det­ta kan va­ra att upp­gif­ter­na han­te­rats som ett un­der­rät­tel­se­upp­slag, sna­ra­re än en an­mä­lan om miss­tänkt brott.

Kom­mun­po­li­sen Pe­ter Saar­man me­nar att det in­te be­hö­ver ha be­gåtts nå­got brott.

– Det är in­te för­bju­det att klä ut sig till clown. Det vo­re li­te job­bigt för de som job­bar som clow­ner, sä­ger han.

Dä­re­mot kan det va­ra frå­ga om ola­ga hot, om en per­son oav­sett kläd­sel upp- trä­der hot­fullt. Om en per­son spring­er ef­ter en, trots att man sä­ger ifrån, kan det hand­la om ett ofre­dan­de.

Men att klä ut sig till clown in­ne­bär i sig in­te ens att det skul­le fin­nas ett upp­såt att skräm­mas.

För ett år se­dan blev en flic­ka på Duv­bo­sko­lan ja­gad av en per­son ut­klädd till clown. Per­so­nen ska ha haft en kniv, en­ligt upp­gif­ter till po­li­sen. Nå­gon miss­tänkt har in­te fun­nits i ären­det och po­li­sen har in­te kom­mit vi­da­re.

Sam­ti­digt kom and­ra rap­por­ter om clow­ner som skå­dats li­te här och var. M-po­li­ti­kern Ina Dju­re­stål ord­na­de en trygg­hets­vand­ring.

Pe­ter Saar­man miss­tän­ker, med un­dan­tag för clow­nen som ja­ga­de en flic­ka i Duv­bo, att det sna­ra­re hand­lar om på­hitt.

Då som nu är fil­men ”Det” ak­tu­ell och där finns ett mons­ter i clownskep­nad.

– Det man sa för ett år se­dan var att det na­tur­ligt­vis sä­kert har med det att gö­ra. Man kan sä­ga till för­äld­rar är att de kan va­ra li­te ef­ter­tänk­sam­ma in­nan bar­nen ser fil­men, sä­ger Pe­ter Saar­man.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SKRÄMD. En clown ska ha följt ef­ter ett barn i Ör cent­rum, en­ligt en för­äl­der. Men en­ligt po­li­sen be­hö­ver det in­te ha be­gåtts nå­got brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.