Barn ris­ke­ra­de att fa­ra il­la

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

När so­ci­al­tjäns­ten i Sund­by­bergs stad kon­tak­ta­des av en an­nan kom­mun i ett ären­de som rör ett en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn, tog det fle­ra vec­kor att kom­ma rätt.

Det­ta ha­de kun­nat le­da till ett barn ha­de fa­rit il­la un­der ti­den, en­ligt en av­vi­kel­se­rap­port.

Att kon­tak­ten tog så pass lång tid att upp­rät­ta be­ror, en­ligt rap­por­ten, på att den and­ra kom­mu­nen hän­vi­sats till per­so­ner som slu­tat hos för­valt­ning­en i Sund­by­berg.

Tjäns­te­man­nen som skri­vit av­vi­kel­se­rap­por­ten an­ser att det­ta rör sig om ett miss­för­hål­lan­de, som är så all­var­ligt att det bör ut­re­das en­ligt lex Sa­rah. I så fall ham­nar frå­gan hos In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.