Vill skyd­da fåg­lar från bröd

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Än­nu en som­mar är till än­da med ka­na­dagäss som fått ”ängla­ving­ar”. Vid Löt­sjön ma­tas fåg­lar med vitt bröd, vil­ket in­te är nä­rings­rik­tigt.

Det­ta får ka­na­dagäs­sen att ut­veck­la miss­for­ma­de ving­ar så att de in­te kan fly­ga, nå­got som Vi i Sund­by­berg skri­vit om ti­di­ga­re. Nu har kom­mu­nen fått in en för­frå­gan om att sät­ta upp tyd­li­ga skyl­tar om att fåg­lar­na in­te ska ma­tas.

”Om­rå­det är be­ri­kat med ofant­ligt myc­ket fåg­lar av di­ver­se slag. Vac­kert! Dock ma­tar folk fåg­lar­na (...). Mitt för­slag för att räd­da fåg­lar­na från sjuk­do­men vo­re att sät­ta upp en skylt där det stort och tyd­ligt står ”MA­TA EJ FÅG­LAR­NA”. På så vis räd­dar vi en hel del fåg­lar från ett led­samt liv”, skri­ver per­so­nen som bor i när­he­ten.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SKA­DAS. Ka­na­da­gås med ängla­ving­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.