Pre­stige­fyllt sti­pen­di­um till Sum­pan­cur­la­re

Vi i Sundbyberg - - SPORT - An­ders Ek­ström

SCK:s cur­la­re Al­mi­da de Val pri­sas av Svens­ka spel. Som en av 75 svens­ka eli­tid­rot­ta­re är 20-åri­ga Al­mi­da en av de lyck­li­ga som nu får mot­ta­ga ett stort sti­pen­di­um.

– Det känns su­per­b­ra, sä­ger pris­ta­ga­ren som dess­utom har myc­ket att se fram emot 2017/18.

Eli­tid­rot­tan­de på lands­lagsni­vå i kom­bi­na­tion med stu­di­er var kri­te­ri­er­na för att få pri­set av Svens­ka spel. To­talt fick 75 id­rot­ta­re från 45 oli­ka spor­ter sti­pen­di­et. Vin­nar­na pre­sen­te­ra­des för­ra vec­kan.

Sund­by­berg cur­ling­klubbs Al­mi­da de Val är en av två lyck­li­ga cur­la­re som fick mot­ta­ga sti­pen­di­et.

– Det känns jät­te­kul och su­per­b­ra verk­li­gen. Per­fekt för mig att få just nu, sä­ger Sund­by­bergs­bon Al­mi­da.

To­talt 50 000 kro­nor får Al­mi­da av Svens­ka spel. Hon får även möj­lig­het till re­surs­stöd såsom psy­ko­lo­gi, medicin och fy­si­o­lo­gi.

– Det blir lät­ta­re för mig att sat­sa på spor­ten då jag in­te be­hö­ver oroa mig för eko­no­min. Det är även en möj­lig­het för mig att gå ner aning­en i fart i sko­lan, fort­sät­ter Al­mi­da.

”Vi vill gär­na topp-25 i värl­den.”

Al­mi­da de Val, 20, är se­dan för­ra sä­song­en en del av Team Pant­he­ra. Ja, ni vet, SCK:s fram­gångs­ri­ka ju­ni- or­lag som för­ra sä­song­en bland an­nat vann elit­se­ri­en, JVM-guld samt JSM-guld.

Den­na sä­song är cur­ling­le­gen­da­ren Mar­ga­re­ta Sig- frids­son ny coach och må­len är fort­satt höga för SCK:ar­na.

– Det känns bra och vi käm­par mot nya ro­li­ga mål. Vi vill för­sö­ka ta oss till JVM igen och då gär­na ta me­dalj. Dess­utom klätt­ra på världs­ran­king­en för att ha en chans att nå VM.

– Vi vill gär­na nå topp-25 i värl­den, just nu är vi strax där un­der.

FOTO: TOM ROWLAND

STIPENDIAT. SCK:s Al­mi­da de Val (t h) är en av 75 eli­tid­rot­ta­re som får sti­pen­di­um av Svens­ka spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.