Kö­er­na ka­pas för att hind­ra bo­stads­klipp

Det är lätt att bör­ja trä­na. Dessvär­re är det of­ta desto svå­ra­re att fort­sät­ta. Års­ti­den är in­te pre­cis till vår för­del. Löprun­dan är mörk och kall någ­ra må­na­der till och visst var det väl ikväll vi skul­le äta tacos och se på film med he­la fa­mil­jen?

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Oskar Ny­ström

Bo­en­de på Log­dan­sen är upp­rör­da över att För­val­ta­ren ta­git bort möj­lig­he­ten att be­hål­la kö­po­äng vid om­bild­ning. Men För­val­ta­ren hop­pas åt­gär­den ska hind­ra de som vill gö­ra snab­ba peng­ar.

Vi har nog al­la ham­nat där. Det är lät­ta­re att kän­na trä­nings­mo­ti­va­tion på som­mar­halv­å­ret, men för att din kropp ska få en chans att fort­sät­ta byg­ga styr­ka (och ge­nom­gå den po­si­ti­va pro­ces­sen av kon­ti­nu­er­lig trä­ning) mås­te du fort­sät­ta även un­der årets mör­ka må­na­der. Lyck­ligt­vis be­hö­ver det fak­tiskt in­te va­ra så hemskt.

Det går till och med att ar­gu­men­te­ra för att vin­ter­halv­å­ret är den bäs­ta ti­den på året för att byg­ga en stark och sta­bil bas som du se­dan kan dra för­del av un­der res­ten av året.

Här är vå­ra bäs­ta tips och tricks för att bi­be­hål­la trä­nings­mo­ti­va­tio­nen un­der årets mör­kas­te må­na­der.

1

Bör­ja på ett gym Många, oav­sett om de ut­ö­varstyrk e-el ler­kon­di­tions­trä­ning, fö­re­drar att trä­na in­om­hus­un­der vin­ter­halv­å­ret. Man slip­per ky­lan, hal­kan och mörk­ret och kan istäl­let fo­ku­se­ra på själ­va trä­ning­en. De flesta trä­nings­an­lägg­ning­ar er­bju­der des­su to­mo­li­ka ty­pe­ra v grupp­trä­ning var­je dag­he­la vec­kan. Att få träf­fa and­ra li­ka­sin­na­de kan bli li­ka gi­van­de som trä­ning­en i sig. För dig som hell­re kör so­lo och är helt främ­man­de in­för gym­mets al­la ma­ski­ner, skiv­stäng­er och hant­lar kan det un­der­lät­ta att ha en plan, vil­ket för oss till näs­ta punkt...

2

Hit­ta ett bra trä­nings­pro­gram Det finns mäng­der av ef­fek­ti­va gym­pro­gram att till­gå helt gra­tis på nä­tet. Star­ting Strength, till ex­em­pel, är ett väl­digt ef­fek­tivt hel­kropps­pro­gram för al­la som vill bli star­ka­re och få en mer to­nad el­ler mus­ku­lös fy­sik. Ge­nom att föl­ja ett pro­gram kom­mer du dess­utom att lä­ra dig mas­sor om öv­ning­ar, rö­rel­ser och red­skap som hör gym­met till.

Just Star­ting Strength krä­ver tre pass i vec­kan och be­står i prin­cip en­bart av basöv­ning­ar (fler­ledsöv­ning­ar) såsom marklyft, ben­böj och bänk­press.

3

Skaf­fa en trä­nings­kom­pis Chan­sen för att trä­ning­en fak­tiskt blir av är be­tyd­ligt stör­re om du har lo­vat någon an­nan att ni ska gö­ra det till­sam­mans. Be­stäm vil­ka da­gar och ti­der ni trä­nar och gör det he­la till en trev­lig och so­ci­al ak­ti­vi­tet. Låt trä­ning­en bli en pri­o­ri­te­rad punkt i ka­len­dern!

4

In­spi­re­ra and­ra Pra­ta om din trä­ning! Skriv på so­ci­a­la me­di­er. Vå­ga skry­ta li­te om att du fak­tiskt gjor­de det – idag igen.

Att in­spi­re­ra and­ra och ta till sig iden­ti­te­ten som ”en som trä­nar” kan ska­pa en po­si­tiv spi­ral som ger dig än­nu mer trä­nings­lust.

5

Bas­ta ...el­ler gör and­ra my­si­ga sa­ker i an­slut­ning till trä­ning­en. Bli vän med he­la kon­cep­tet!

Hit­ta din klapp på ax­eln, oav­sett om det är att ta ett bad ef­ter pas­set el­ler att äta nå­got ex­tra gott.

IN­OM­HUS TRÄ­NING. Den enk­las­te lös­ning­en är of­ta den bäs­ta: slipp vin­ter­mörkrets blö­ta löprun­dor ge­nom att flyt­ta in trä­ning­en in­om­hus istäl­let.

TRÄ­NA I GRUPP. Att del­ta i grupp­trä­nings­pass kan va­ra en bra mo­rot för att kom­ma iväg och sam­ti­digt fyl­la din so­ci­a­la kvot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.