Ur­sviks skydds­rum räc­ker in­te till

”Skydds­rum ska helst fin­nas med i bygg­pro­ces­sen när man byg­ger nytt”

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

230 skydds­rums­plat­ser räc­ker in­te för al­la som bor i Ur­svik nu, på­pe­kar en sund­by­ber­ga­re. Att upp­rät­ta eva­ku­e­rings­pla­ner är en mer rim­lig första­hand­såt­gärd än att byg­ga nya skydds­rum, en­ligt MSB.

Skydds­rums­plat­ser­na räc­ker in­te till på långa vägar i Sto­ra och Lilla Ur­svik, kon­sta­te­rar en med­bor­ga­re i en syn­punkt in­läm­nad till kom­mu­nen. ”Ur­svik har vux­it oer­hört myc­ket och det finns på tok för få skydds­rum”, skri­ver per­so­nen.

På MSB:s kar­ta över skydds­rum finns tre styc­ken i Ur­sviks­om­rå­det, med sam­man­lagt 230 plat­ser.

Att an­ta­let skydds­rums­plat­ser i för­hål­lan­de till be­folk­ning­en va­ri­e­rar mel­lan om­rå­den är helt lo­giskt, en­ligt Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB).

– Vi har in­te byggt någ­ra nya se­dan 2002. Al­la ny­pro­du­ce­ra­de om­rå­den som är bygg­da se­na­re kanske in­te har nå­got, el­ler väl­digt få, skydds­rum, sä­ger Henrik Larsson, en­hets­chef hos rädd­nings­tjäns­ten­he­ten.

MSB pre­sen­te­ra­de en rap­port i hös­tas där det bland an­nat togs upp att da­gens 7 mil­jo­ner plat­ser i skydds­rum in­te räc­ker till för he­la be­folk­ning­en. De som finns är bygg­da ut­i­från hur lan­dets be­folk­ning och ho­tet såg ut på 1970-, 1980- och 1990-ta­let.

Stock­holms­om­rå­det är en av fem re­gi­o­ner som är mi­li­tärstra­te­giskt in­tres­san­ta. När­he­ten till vik­tig in­fra­struk­tur, som flyg­plat­ser, på­ver­kar be­döm­ning­en in­om re­gi­o­nen. Men någon ho­toch risk­be­döm­ning har in­te gjorts se­dan slu­tet av 1990-ta­let och det är des­sa som styr var skydds­rum i så fall ska pla­ce­ras.

”I en­sta­ka fall kan vi upp­fö­ra nya skydds­rum.”

Att byg­ga nya skydds­rum är dyrt; en­ligt en ut­räk­ning skul­le det kos­ta om­kring 200 mil­jo­ner kro­nor per år i tio år byg­ga 50 000 nya plat­ser. Nå­got be­slut om att al­la ska ha en plats har ald­rig fun­nits, en­ligt Henrik Larsson.

Att upp­rät­ta eva­ku­e­rings­pla­ner kan istäl­let va­ra en förs­ta lös­ning.

– Vi vän­tar på be­sked om vad po­li­ti­ken vill. I en­sta­ka fall kan vi upp­fö­ra nya skydds­rum, men pla­ner för ut­rym­ning och eva­ku­e­rings­pla­ner kan vi ha gans­ka snabbt på plats. Skydds­rum ska helst fin­nas med i bygg­pro­ces­sen när man byg­ger nytt, sä­ger Henrik Larsson.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FAT­TAS. Att byg­ga nya skydds­rum så att de räc­ker till he­la be­folk­ning­en i Ur­svik skul­le bli väl­digt dyrt, en­ligt Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap.

Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.