Miss­tänkt mör­da­re in­te sjuk

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Rät­te­gång­en ef­ter tre mord i Sund­by­berg har av­slu­tats.

Den nu 22-åri­ge man som en­ligt åkla­ga­ren har va­rit le­dan­de i frå­ga om bå­de döds­skjut­ning­en av en ung man i ja­nu­a­ri och kniv­mor­den på ett par i mars, har ge­nom­gått en stör­re rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning. Re­sul­ta­tet vi­sar att han ”be­gått de miss­tänk­ta gär­ning­ar­na un­der på­ver­kan av en psy­kisk stör­ning som dock in­te är all­var­lig”. Åkla­ga­ren har där­för yr­kat på livs­tids fäng­el­se. To­talt åt­ta unga män åta­la­des för mord och en fle­ra vec­kor lång rät­te­gång hölls un­der hös­ten. Samt­li­ga mordå­ta­la­de bör en­ligt åkla­ga­ren dö­mas till långa fäng­el­se­straff.

Do­men med­de­las ti­di­gast 16 ja­nu­a­ri.

FO­TO: JONAS CARLSSON

AVSPÄRRAT. Po­li­sen lar­ma­des till Hal­lon­ber­gen där två per­so­ner mör­da­des i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.