TILL­FÄL­LIG ÅTERVINNING SKA­PAR ORO

En till­fäl­lig åter­vin­nings­cen­tral kan stå vid Råsta gär­de i två år. Na­tur­skydds­för­e­ning­en blev ta­gen på säng­en av be­ske­det, men nu hö­jer de rös­ten. – Vi kom­mer in­te att lå­ta bygg­lo­vet va­ra, vi kom­mer att över­kla­ga, sä­ger Linda Bell. ”Den­na pla­ce­ring är vi

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Kvarn­kul­lens åter­vin­ningscen

tral stäng­er 31 maj på grund av byg­gan­det av Nor­ra län­ken. I fram­ti­den ska en re­tur­park fin­nas i Riss­ne. Kom­munäg­da av­falls­bo­la­get Sö­rab räk­nar med att den är klar om cir­ka två år.

En till­fäl­lig åter­vin­nings­cen­tral är där­för tänkt att pla­ce­ras vid Råsta gär­de, mel­lan Ör­val­len och Sjö­vä­gen i Sol­na. En bygg­lov­san­sö­kan för åter­vin­nings­cen­tra­len läm­na­des in till Sund­by­bergs stad 19 mars.

Na­tur­skydds­för­e­ning­en i Sol­na/Sund­by­berg rik­tar nu skarp kri­tik mot pla­ner­na.

– Vi fick re­da på det av en slump, det tycks ock­så som att po­li­ti­ker­na ver­ka­de li­te över­ras­ka­de av eta­ble­ring­en, sä­ger Linda Bell.

Om bygg­lo­vet be­vil­jas kom­mer de att över­kla­ga.

– Vi är po­si­ti­va till att det finns en åter­vin­nings­cen­tral, men den­na pla­ce­ring är vi helt och hål­let emot. Det mås­te vi va­ra, ef­tersom den är vid en­trén till det all­de­les ny­in­rät­ta­de na­tur­re­ser­va­tet och dess­utom den käns­li­gas- te de­len med sump­sko­gen.

Om­rå­det är unikt och rikt ut­i­från den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den, med fle­ra röd­lis­ta­de få­gel­ar­ter, svam­par och väx­ter. Ytan där man vill pla­ce­ra åter­vin­nings­cen­tra­len är ”skräp­mark”; den är gru­sad men in­te an­lagd. Även där har man en­ligt Na­tur­skydds­för­e­ning­en hit­tat in­tres­san­ta väx­ter.

Vik­ti­gast för dem är att vår­da sträc­kan längs Ma­den­bäc­ken. Den är den en­da kvar­va­ran­de de­len av den så kal­la­de sprid­nings­kor­ri­do­ren mel­lan om­rå­det vid Råsta­sjön och om­rå­det med Jär­va­fäl­tet, Igel­bäc­ken och Kym­linge.

– Väx­ter och djur be­hö­ver ha grön in­fra­struk­tur längs en obru­ten sträc­ka för att kun­na mi­gre­ra. Om man skär av den de­len mins­kar möj­lig­he­ter­na att rö­ra sig mel­lan om­rå­de­na. Det skul­le va­ra ett väl­digt hårt slag mot mång­fal­den, sä­ger Linda Bell.

Åter­vin­nings­cen­tra­ler ge­ne­re

rar myc­ket bil­tra­fik, på­pe­kar hon. – Många som åker dit lå­ter bi­len stå och va­ra igång.

”Det är gans­ka många for­don som kö­ar.”

Det är gans­ka många for­don som kö­ar på vägen in och på vägen ut.

Åter­vin­nings­cen­tra­len kom­mer lig­ga mitt emot Råsta strand­väg som re­dan i dag är hårt be­las­tad. Med fle­ra oli­ka pla­ner runt den nor­ra de­len av grön­st­rå­ket Löt-Råsta ris­ke­ras ödes­dig- ra kon­se­kven­ser för om­rå­det där man för någ­ra må­na­der se­dan be­slu­ta­de om ett na­tur­re­ser­vat.

– Om­rå­det är li­tet och sår­bart, om man knap­rar i ena än­den blir det in­te så myc­ket kvar, sä­ger Linda Bell.

FOTO: LEIF OLDENBURG

PLAT­SEN. På den gru­sa­de ytan mel­lan järn­vä­gen och bäc­ken vill Sö­rab pla­ce­ra åter­vin­nings­cen­tra­len.

FOTO: LEIF OLDENBURG

KORRIDOR. Den grö­na kor­ri­do­ren mel­lan Jär­va­ki­len och Råsta­sjön mås­te be­va­ras, an­ser Linda Bell och Victor Eriks­son från Na­tur­skydds­för­e­ning­en.

ORO. Linda Bell och Victor Eriks­son från Na­tur­skydds­för­e­ning­en be­fa­rar en bi­o­lo­gisk kol­laps om ex­pan­sio­nen fort­sät­ter i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.