Svårt att hit­ta ett al­ter­na­tiv till Råsta gär­de

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son

Ären­det med åter­vin­nings­cen­tra­len lig­ger nu hos bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den i Sund­by­berg, som krä­ver kom­plet­te­ring­ar an­gå­en­de hur mil­jön vid Råsta gär­de på­ver­kas.

– Det bor­de in­te va­ra nå­got pro­blem, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell hos Sö­rab.

Eme­lie Til­le­gård (MP) är ny­vald nämnd­ord­fö­ran­de och bör­ja­de sät­ta sig in i det för­ra vec­kan. Hit­tills kan hon kon­sta­te­ra att un­der­la­get från Sö­rab in­te är full­gott.

– Vi kom­mer att be­gä­ra in kom­plet­te­ran­de hand- ling­ar, till ex­em­pel i frå­ga om mil­jöpå­ver­kan, sä­ger hon.

Än så länge finns det inga fär­di­ga al­ter­na­ti­va lös­ning­ar.

Mil­jö­par­ti­et i Sol­na ser pre­cis som Na­tur­skydds­för­e­ning­en ris­ker med pla­ce­ring­en på Råsta gär­de. Dag­vat­ten­han­te­ring­en be­fa­ras på­ver­ka Råsta­sjön och åter­vin­nings­cen­tra­len le­der till mer tra­fik, på sam­ma plats som tra­fi­ken till Fri­ends Are­na el­ler Mall of Scan­di­na­via – dess­utom vid sam­ma tid­punk­ter un­der hel­gen, be­fa­rar de­ras op­po­si­tions­råd Bern­hard Hu­ber.

– Vi kan in­te gö­ra så myc­ket, för­u­tom att upp­munt­ra för­valt­ning­en att kon­tak­ta Sund­by­berg, sä­ger han.

Bern­hard Hu­ber ser åter­vin­nings­cen­tra­len som en ge­men­sam an­ge­lä­gen­het och väl­kom­nar den till Sol­na, om det skul­le fin­nas en mer lämp­lig plats där. Men i ett av­tal mel­lan Sol­na stad och Sund­by­bergs stad, står att åter­vin­nings­cen­tra­len ska va­ra just i Sund­by­berg.

Om bygg­lo­vet över­kla­gas lär den till­fäl­li­ga åter­vin­nings­cen­tra­len in­te stå klar till 31 maj, då Kvarn­kul­len stängs.

– Det kom­mer med störs­ta san­no­lik­het att bli ett glapp, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell, till­för­ord­nad chef för pla­ne­ring och kom­mu­ni­ka­tion hos Sö­rab.

Än så länge är det in­te klart vart man ska hän­vi­sa vi­da­re. Men al­la grovso­por be­hö­ver in­te sam­las på hög hem­ma un­der som­ma­ren: Sund­by­bergs- och Sol­na­bor­na är väl­kom­na till de öv­ri­ga av Sö­rabs åter­vin­nings­cen­tra­ler.

”Det kom­mer med störs­ta san­no­lik­het att bli ett glapp.”

Hur ser ni på mil­jö­a­spek­ten för en pla­ce­ring vid Råsta gär­de?

– Som jag har för­stått det så har det va­rit ett upp­lag där ti­di­ga­re. Det ska va­ra en li­ten an­lägg­ning, väl­digt pro­vi­so­risk för att kun­na hjäl­pa kom­mu­nin­vå­nar­na. Det bor­de in­te va­ra nå­got pro­blem, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell.

FOTO: GOOG­LE MAPS, GRAFIK: SAN­NA TUURALA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.