Ny­an­län­da ska lå­na peng­ar

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ny­an­län­da får sö­ka lån i stäl­let för att få bi­drag av kom­mu­nen, i glap­pet mel­lan att de får da­ger­sätt­ning av Mi­gra­tions­ver­ket i för­skott och att För­säk­rings­kas­san be­ta­lar ut eta­ble­rings­er­sätt­ning i slu­tet av må­na­den.

Un­der 2017 be­ta­la­de kom­mu­nen ut om­kring 580 000 kro­nor i glap­per­sätt­ning, en­ligt Jo­se­fin Mal­mqvist (M), ord­fö­ran­de i so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den.

– Ny­an­län­da ska mö­tas av verk­tyg för att bli själv­för­sör­jan­de, in­te av bi­drag ut­an krav på mot­pre­sta­tion, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.