Man häk­tad för mor­det i Tens­ta

Vi i Tensta - - NYHETER - Kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se 070-78 72 077

En 28-årig man häk­ta­des un­der tis­da­gen, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mor­det i Tens­ta i för­ra vec­kan.

Det var vid åt­ta­ti­den på tors­dags­mor­go­nen som en man i 35-års­ål­dern höggs till döds i Tens­ta cent­rum. Han ha­de pre­cis va­rit och läm­nat två av si­na barn på för­sko­lan när han at­tac­ke­ra­des. Man­nen kniv­skars i hal­sen och fick så all­var­li­ga ska­dor att han av­led på plat­sen. Da­gen där­på grep po­li­sen en man, miss­tänkt för mor­det, men han släpp­tes re­dan ef­ter ett par tim­mar.

På sön­dags­kväl­len gjor­de po­li­sen ett nytt gri­pan­de. Då greps 28-åring­en och un­der tis­da­gen hölls häkt­nings­för­hand­ling­ar i Sol­na tings­rätt. Dom­sto­len be­slu­ta­de att man­nen skul­le häk­tas, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mor­det.

Man­nen som dö­da­des var en sköt­sam fy­ra­barns­far, och in­te sedan ti­di­ga­re känd av po­li­sen. Han var ko­ran­lä­ra­re och en­ga­ge­rad i sam­hälls­frå­gor i Tens­ta. Hans hust­ru vän­tar in­om kort de­ras fem­te barn.

Än­da sedan da­gen för mor­det har ett rum i Blå Hu­set i Tens­ta fun­ge­rat som sam­lings­sal för sör­jan­de män. Kvin­nor­na, som av tra­di­tion sam­las se­pa­rat, har haft sin träff­punkt i en lo­kal på Tens­ta al­lé. Släkt och vän­ner har kom­mit från he­la värl­den för att del­ta i sor­gen. Man­nen kom­mer att be­gra­vas i Mo­ga­dishu i So­ma­lia.

Den miss­tänk­te 28-åring­en ne­kar till an­kla­gel­ser­na, en­ligt upp­gif­ter i DN. Ti­di­ga­re i år döm­des han till sam­hälls­tjänst för att ha stu­lit flas­kor på en re­stau­rang. Av ti­di­ga­re do­mar har det fram­gått att man­nen li­der av psy­kis­ka pro­blem och har miss­bru­kat al­ko­hol och can­na­bis.

Mo­ti­vet till då­det är än­nu in­te känt. Men he­la hän­del­se­för­lop­pet finns re­gi­stre­rat av de be­vak­nings­ka­me­ror som finns i och runt Tens­ta cent­rum. Kerstin Gustafsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.